Конференції, семінари

Зведена інформація про конференції

1. Природозаповідний фонд України: минуле, сьогодення, майбутнє. – Мат. міжн. наук.- прак. конфер. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 715-718.

http://www.medobory-reserve.te.ua/userfiles/files/__2010(176).pdf

2. Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті ТНПУ ім. В. Гнатюка (1940-2010 рр). – Мат. регіон. наук.-практ. конф. присв’яченої 70-річчю створення хіміко-біологічного  ф-ту ТНПУ ім. В. Гнатюка (с. Гутисько, Бережанського р-ну 20-21 травня 2010 р.).– Тернопіль: Вид-тво ТНПУ ім. В. Гнатюка. – С. 36-38. http://mb.tdmu.edu.ua/naukovi-publikaci-1/naukovi-publikaciie-podobivskogo-s-s

3. Альянс наук: вчений – вченому. Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції. – Дніпропетровськ,  2011. https://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=11361&textredircnt=1479229260.1

4. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. Матеріали 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тернопіль 29-30 вересня  2011 р

http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/2011/PROGRAMs/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0_09_29.htm

5. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції», 3-4 листопада 2011р. http://dsmu.edu.ua/old/konf/858-3-4112011----q------------q

6. Матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології». 17-18 листопада 2011 

http://nuph.edu.ua/17-18-ly-stopada-2011-r-ii-naukovo-prakty-chna-konferentsiya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-suchasni-dosyagnennya-farmatsevty-chnoyi-tehnologiyi-kafedry-promy-slovoyi-tehnologiyi-likiv-ta-zavods-koyi-tehno/

7. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Медична наука 2011», 29-30 листопада 2011р. –Полтава

http://zavantag.com/docs/1775/index-96412.html

8. Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: Матеріали 3-го наукового симпозіуму. – Чернівці, 2012р. 

http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4226

9. Ліки-людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : ХХІХ Всеукраїнська наук. – практ. конф. з між нар. участю, 15 березня 2012 р. – С. 128. 

http://www.apteka.ua/article/126517

 10. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової наук. – практ. конф. 17 квіт. 2012 р. – С. 209.

http://dsmu.edu.ua/old/konf/1251-17042012------55------q----q

11. Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я » 27-28 квіт. 2012 р. – С. 163. http://dsmu.edu.ua/osvita/51-news/konf/1424-27-28042012-naukovo-praktichna-konferentsija-dovkillja-i-zdorovja

12. Медична наука в практику охорони здоров'я : Всеукраїнська науково-практична конференція: Мат. конф. – Полтава, 2012. – С. 27. 

http://www.umsa.edu.ua/konf23_09_2012.pdf

 13. Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: 3-й науковий симпозіум : Мат. симпозіуму – Чернівці, 2012. – С. 121. 

http://www.bsmu.edu.ua/files/BMV/BMV-2016-20-01(77)/30.pdf

 14. Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» та «Жутаєвські читання»: Програма та матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Полтава. – 14-15 березня 2013 року

 http://uk.lib-ebook.com/41physiology/1457605-1-programa-materiali-naukovo-praktichnoi-konferencii-mizhnarodnoyu-uchastyu-internacionalizaciya-vischoi-medichnoi-osviti-naukovom.php

 15. Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах». – 2013, м. Полтава (14-15 березня). http://dsmu.edu.ua/old/research/otchetkom/2542-udod-oa-kosareva-li-14-15032013-poltava

 16. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 вересня 2013 року. – С.– 378. http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/2013 _09_27.pdf

 17. Дослідження флори і фауни Західного Поділля. Мат. II наук.-прак. конф. До 15-річчя Голицького біостаціонару ТНПУ ім.. В.Гнатюка (24-25 травня 2013.). – Тернопіль. – 2013 р. –С. 40-43.

http://chem-bio.com.ua/conference/item/626

 18. Международная научная конференция «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» – Щецин, Польща (27.02.2013-28.02.2013). 

http://конференция.com.ua/pages/view/939

 19. Международная научная конференция «Тенденции современной науки» Гданськ , Польща (29.08.2013-31.08.2013).

http://www.konferencii.ru/info/104917

 

20. Морфологічні аспекти ангіології : Всеукраїнська науково-практична конференція : Мат. конф. – 2013. http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/zyizdy-kongresy-konferentsiyi/

21. VIII з’їзд ГО “Українське ентомологічне товариство” 26-30 серпня 2013. – Київ: Вид. Центр НУБіП України, 2013. – С. 125-126.

 http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/122033/

22. 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry May 23-24: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/275/

23. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Тринадцяті Данилевські читання) 14-15 березня 2014р. http://www.medbib.zt.ua/katalog/naukovo-praktichna-konferenciya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-dosyagnennya-ta-perspektivi-0

24. Мат-ли XV конгресу СФУЛТ. – м. Чернівці, 16-18 жовтня. – 2014. – Чернівці-Київ-Чікаго. http://www.meduniv.lviv.ua/files/kafedry/oncology/statti/xv_kongres_sfult.pdf

 

25. XVIII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : Мат. конгресу – Тернопіль, 2014 http://tmv.nmu.edu.ua/conf_files/file_134044345192.pdf

 

26. Международная научная конференция «Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года» 30-31.12.2014, Закопане, Польща (30.12.2014-31.12.2014) http://elibrary.ru/item.asp?id=23512425

 

27. Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств 04-06 жовтня м. Донецьк. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3143?show=full

28. Восьмая национальная научно-практическая конференция с международным участием «Активные формы кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека» 25-29 мая 2014 г. – Смоленск, 2014 http://elibrary.ru/item.asp?id=21949342

29. Матеріали ХVІІI Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених 28 - 30 квітня 2014. С. 276.

 ww.library.gov.ua/cgi- in/WebIrbis3/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM= S&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=fullwebr&S21ALL=<.>S%3DСТУДЕНТЫ -- STUDENTS<.>&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD= &S21STN= 1&S21REF=5&S21CNR=10

30. Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Тернопіль, Україна (21.05.2014) http://conference.tdmu.edu.ua/index.php/UkrHighMedEdu/2015

 

31. Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проэктов: Международная научно-практическая конференция: Сборник научных докладов – Варшава, 2014. – С. 47-50. http://конференция.com.ua/pages/view/962

 

32. Научные достижения, наработки, предложения за 2014: Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Краков, 2014. http://конференция.com.ua/pages/view/972

 

33. Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика:  Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Сопот, 2014. http://конференция.com.ua/pages/view/959

34. Бессерівські природознавчі студії: Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю присвячена до 230-річчя з дня народження відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до 205-річчя від початку його наукової та педагогічної діяльності у місті Кременці: Збірник тез – Кременець, 2014. http://www.oda.te.gov.ua/main/en/news/detail/79816.htm

 35. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції 21 травня 2014 року С. – 130.

http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/2014/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80/Ukr_Zapr_05_21.htm

 36.  «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології»: Всеукраїнська науково-практична конференція: матеріли конф. // Медична хімія. http://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/8431

37. Zbiόr raportόw naukowych. “Projekty naukove” (27.02.2015-28.02.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2015 http://elibrary.kubg.edu.ua/11086/1/Y_Vyshnytska_ZRN2_2015_GI.pdf

38. Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті. Мат. наук.- прак. конф. присвяченої 75 – річчю  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету 16-18 квітня 2015 року. – Тернопіль.

http://chem-bio.com.ua/conference

39. Тези доповідей 84 науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині». – м. Івано-Франківськ (12-13 березня). – 2015.

http://oncology-ua.com/publish

40. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини», 9-10.11.2015, м. Вінниця http://medpharmconnect.com/Education_and_career/Seminars_trainings_confrences/3587.htm

 41. Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : Підсумкова LVIIІ науково-практична конференція (присвячена пам'яті ректора, члена-кореспондента  НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 17 червня 2015 р http://conference.tdmu.edu.ua/index.php/UPMIS/2015

 42. Zbiόr raportόw naukowych. “Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka” (30.03.2015-31.03.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2015 – Str. 89–92.

http://www.academia.edu/14797302/Najnowsze_badania_naukowe._Teoria_praktyka

43. Довкілля і здоров’я » 23 квітня 2015 року.: матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2015. –  С. 151–152. http://terses.gov.ua/index.php/shcho-varto-znaty/373-naukovo-praktychna-konferentsiia-dovkillia-i-zdorov-ia

 44. Реформування та розвиток освіти і науки в Україні: проблеми ефективності: Матеріали науково-технічної конференції: Збірник наукових доповідей. – Київ (17-18 листопада), 2015. – С. 3-8.

 http://www.detut.edu.ua/sites/default/files/files/s_R-zbirnik_tez_2015r.pdf

 45. Довкілля і здоров’я: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи – Тернопіль, 22.04.2016-23.04.2016. – С. 33-35. http://repository.tdmu.edu.ua/bitstream/handle/1/8458

46. Научные достижения, наработки, предложения за 2015 г. : Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Варшава, 30.12.2015-03.01.2016. – С. 92-96. http://конференция.com.ua/pages/view/1038

 47. «Актуальні питання якості медичної освіти»: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12-13 травня 2016 р. http://www.tdmu.edu.ua/2016/05/15/u-tdmu-vidbulasya-xiii-vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-z-mizhnarodnoyu-uchastyu-aktualni-pytannya-yakosti-medychnoyi-osvity/

48. Матер. наук.-практ. семінару від 21 квітня 2016 року, м. Тернопіль, Україна. – Тернопіль : видавн. Відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2016.–С. 82-84. http://chem-bio.com.ua/conference

49. Наукова-практична конференція «Прикладні аспекти морфології» 20-21 жовтня 2016 року м. Тернопіль http://www.tdmu.edu.ua/2016/10/27/naukovo-praktychna-konferentsiya-prykladni-aspekty-morfologiyi-u-tdmu/

50. Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії», присвячена 75-річчю від дня народження професора В.І. Проняєва (24-25 березня, 2016 року, м. Чернівці) https://medprosvita.com.ua/event/naukova-konferentsiya-akutalni-pitannya-klinichnoyi-anatomiyi-operativnoiyi/

 51. Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини та її значення для практичної медицини і стоматології», присвяченої 80-річчю з дня народження професора М. С. Скрипнікова у рамках святкування 95-річчя з дня заснування ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» https://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=567200&text=10357&redircnt=1479234363.1

 52. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» 5-7 жовтня м. Дніпро.

http://icbge.org.ua/ukr/_2016

 

 


Comments