Наукові публікації Подобівського С. С.

Автореферат

1.     Подобівський С.С. Твердокрилі надродини Bostrychoidea фауни України. - Автореф. на здобуття  ступеня канд. біол. наук. Ін-тут зоол.   ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ., 1993. – 23 с.

 

Монографії

2.     Подобівський С.С., Бондаренко Т.Е. Ресурси, населення, економіка та екологія Кременеччини. – Кременець, 1995. – 39 с.

3.     Барна М.М., Царик Л.П. Черняк В.М., Зелінка В.С., Пилявський Б.Р., Питуляк М.В., Подобівський С.С, Шанайда Н.Д., Адамів М.І. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення. - Тернопіль: Лілея, 1997. – 64 с.

4.     Подобівський С.С. Денні хижі птахи. - Тернопіль, ТДПУ, 2002. – 55 с.

5.     Кваша В.І., Подобівський С.С., Страшнюк Д.В. Фауна Голицького ботаніко-ентомологічного заказника. - Тернопіль. ТНПУ, 2006. – 43 с.

6.     Подобівський С.С. Твердокрилі надродини Бострихоїдні (Coleoptera, Bostrychoidea: Bostrichida, Ptinidae) фауни України - Тернопіль: в-тво Вектор, 2012. – 270 с.

Статті у наукових і фахових виданнях

7.     Подобівський С.С.К изучению биологии и особенностей зернового точильщика Rhizopertha dominica F. ( Coleoptera, Bostrychidae) на Украине. // Защита растений. – 1991. - № 12. – С 38-39.

8.     Подобівський С.С. К изучению биологии и особенностей строения личинки жука-точильщика Dorcatoma obtrita Long. (Coleoptera, Anobiidae) в Украине. // Вестник зоологии. – 1992. - № 6. – с. 79-81.

9.     Подобівський С.С. Описание личинки точильщика Mesocoelopus niger (Coleoptera, Anobiidae). // Вестник зоологии. – 1995. - № 2-3. – С. 88-90.

10.                 Подобівський С.С., Кузьменко Л.Я. Новое из жизни шелковистого точильщика Niptus hololeucus Fald. // Природа. -1992. - № 6. – С.40-42.

11.                 Подобівський С.С. Каталог фауни твердокрилих підродини Ernobiinae (Anobiidae) заходу України // Наукові записки ДПМ НАН України. – 1997. – Т. 13. – С. 68-79.

12.                 Подобівський С.С. До каталогу твердокрилих ентомофауни Тернопільської області. Родини Жужелиці – Carabidae, Пластинчастовусі – Scarabaeidae // Наукові записки держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер біол. 1999. - № 4(7). – С. 19-23.

13.                 Подобівський С.С. Червонокнижні комахи Тернопільської області. // Тернопільський енциклопедичний словник. (ТЕС) – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”,2004. – т.1.–С. 43, 47, 182, 233, 312, 486, 581.

14.                 Подобівський С.С. Червонокнижні комахи Тернопільської області. // Тернопільський енциклопедичний словник. (ТЕС) – Тернопіль. Видавничо-поліграфічний комбінат “Збруч”, 2005. - т.2. С. 210, 221, 418, 478, 542,           

15.                 Подобівський С.С., Ярмусь О.М. Розвиток сатурнії грушевої – Saturnia Den. Et Schiff. (Lepidoptera) в лабораторних умовах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006 - № 1 (28). – С. 26-29.

16.                 Подобівський С.С. До питання видового складу, біології і екології жуків-ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2006 - № 3-4 (30). – С. 86-88.

17.                 Подобівський С.С. Деякі аспекти видового складу і екології жуків-ксилофагів з родини шашелі (Coleoptera, Anobiidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 2 (36). – с. 24-27.

18.                 Подобівський С.С. До питання видового складу, біології і екології жуків – ксилофагів родини Вусачі (Cerambycidae, Coleoptera) Тернопільської області // Наук. зап. Терн. нац. пед. у-ту ім.. В.Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. - № 3-4 (30). – С. 86-88.

19.                 Подобівський С.С. Зоогеографічне поширення жуків-ксилофагів(Coleoptera, Anobiidae, Bostrichidae, Ptinidae, Lyctidae, Cerambycidae, Scolytidae) Західної України // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2008. – №. 4 (38). – с. 97-101.

20.                 Подобівський С.С. Філогенетичні зв’язки та аналіз напрямів еволюції жуків надродини Бострихоїдних (Coleoptera, Bostrichidae) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2011. – №. 3 (48). – с. 83-89.

21.                 М.М. Барна, С.С.Подобівський, Л.О. Шевчик, М.А.Крижановська, Г.М. Голіней. Відомий біотехнолог кормів і годівлі тварин, зоолог, теріолог, еволюціоніст (до 70-річчя від дня народження професора В.І.Кваші) // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2013. –   № 3 (56). – с. 128-134.

22.                 Л.О. Шевчик, Г.М. Голіней, С.С.Подобівський, М.А.Крижановська, Н.Я. Кравець. Біоцентризм – методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2014. –   № 3 (59). – с. 78-83.

23.                 С.С.Подобівський, Л.О.Шевчик. Кафедра зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія становлення. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2015. –   № 1 (62). – с. 175-180.

24.                 Andrew M. Zamoroka, Ruslan Yu. Panin, S. Podobivskyi, Yaroslav I. Kapelukh. The catalogue of the longhorn beetles of Western Podillya, Ukraine (Coleoptera: Cerambycidae). // Mun. Ent. Zool. – Vol. 7. – 2. June 20012. S. 1145- 1177.

 

 

Матеріали міжнародних конференцій

25.                 Подобівський С.С. Червонокнижні та рідкісні комахи Тернопільщини // Природозаповідний фонд України: минуле, сьогодення, майбутнє. – Мат. міжн. наук.- прак. конфер. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 715-718.

26.                 Подобівський С.С. Жуки – Бострихіди (Bostrichoidea) – шкідники продовольчих і непродовольчих запасів України // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми. – Мат. міжн. наук.-практ. інтернет-конференції. 15-16 березня 2012 р. Ч.1. – Тернопіль: Крок, 2012. – С.139-141.

 

Матеріали всеукраїнських, регіональних і вузівських конференцій

27.                 Подобівський С.С. К истории изучения жуков надсемейства Bostrychoidea фауны Украины // Тезисы докл. XVI Междунар. конф. молодых ученых. Респ. центр иссл. научн.-техн. потенциала и истории науки. – Киев, 1991. – С. 48-50.

28.                 Подобівський С.С. Особливості географічного поширення та екології шашелів фауни України. // Матеріали звітно-наукової конф. Викладачів КДПІ ім. М. Драгоманова за 1991 р. – Київ. – 1993. – С. 30-32.

29.                 Подобівський С.С. К изучению жуков надсемейства Bostrychoidea фауны Украины. // Материалы 1 научно-практической конф. Молодых исследователей-зоологов Украины. Ин-тут зоологии. – Киев. – 1992. С. 36-39.

30.                 Подобівський С.С. До питання про зоогеографічне поширення та екологію жуків-бострихід (Bostrychidae, Ptinidae, Lyctidae) фауни України. // Матеріали конф. викл. КДПІ ім. М. Драгоманова. – Київ. – 1992. – С. 85-86.

31.                 Подобівський С.С. Екологія комах Голицького ботаніко-ентомологічного заказника. // Дослідження флори і фауни Західного Поділля. Мат. рег. наук.-прак. конф. – Тернопіль. – 2008. – С. 34-35.

32.                 Подобівський С.С. Анотований список жуків-ксилофагів родини Вусачі- Cerambycidae, родини шашелі- Anobiidae,  із колекції кафедри зоології ТНПУ ім.    В. Гнатюка // Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті ТНПУ ім. В. Гнатюка (1940-2010 рр). – Мат. регіон. наук.-практ. конф. присв’яченої 70-річчю створення хіміко-біологічного  ф-ту ТНПУ ім. В. Гнатюка (с. Гутисько, Бережанського р-ну 20-21 травня 2010 р.).– Тернопіль: Вид-тво ТНПУ ім. В. Гнатюка. – С. 36-38.

33.                 Подобівський С.С. Дослідження видового складу жуків-ксилофагів в лісових біотопах Подільського плато // Дослідження флори і фауни Західного Поділля. Мат. II наук.-прак. конф. До 15-річчя Голицького біостаціонару ТНПУ ім.. В.Гнатюка (24-25 травня 2013.). – Тернопіль. – 2013 р. –С. 40-43.

34.                 Галиняк О., Подобівський С. До питання вивчення консорцій Голицького ботанічного заказника // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті. Мат. наук.- прак. конф. присвяченої 75 – річчю  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету 16-18 квітня 2015 року. – Тернопіль.–с. 31-

Матеріали наукових з’їздів, конгресів і семінарів

35.                 Подобівський С.С. Результати дослідження жуків-ксилофагів з родини шашелі, короїди, вусачі і каптурники (Ptinidae, Scolitidae, Cerambicidae, Bostrichidae) лісових насаджень Подільської височини // VIII з’їзд ГО “Українське ентомологічне товариство” 26-30 серпня 2013. – Київ: Вид. Центр НУБіП України, 2013. – С. 125-126.

36.                 Подобівський С.С., Питель М.В. Моніторинг інвазійних захворювань населення Тернопільщини // Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров’ю // Матер. наук.-практ. семінару від 21 квітня 2016 року, м. Тернопіль, Україна. – Тернопіль : видавн. Відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2016.–С. 82-84.

 

 

Депоновані праці

37.                 Подобівський С.С. К изучению жуков надсемейства Bostrychoidae фауны Украины // Киевский нац. ун-т. – Киев, 1992. – 12 с. – Рус. – Деп. В Укр. НИИНТИ, 10.10.92 г. № 922

38.                 Подобівський С.С. Дослідження флористичного і фауністичного складу Кременецьких гір, їх раціонального використання, відтворення та охорони // Тернопільський держ. пед. ун-т. – К., 1998. – 10 с. – Укра. Деп. В Укр. НД Центрі 04.10.98 р., № 378.

Comments