Наукові публікації асист. Ружицької О.Ю.

1.                Гнатюк М. С. Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію / М. С. Гнатюк, Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2 (17). – С. 42–45.

2.                Ружицька О. Ю. Морфометрична оцінка структурних змін у порожній кишці при отруєнні хлоридом кадмію / О. Ю. Ружицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія.2012. – № 3 (52) . – С. 75–80.

3.                Котляренко Л. Т. Морфофункціональні особливості гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки дослідних тварин при отруєнні кадмію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.2013.№2 (19).С. 114116.

4.       Ruzhytska O. Morphological changes of ileum intestine after the experimental poisoning animals of different age by cadmium chloride / O. Ruzhytska // News of science and education. Biological sciences, medicine, ecology.2014. № 23 (23). Р. 2733.

5.                Ружицька О. Ю. Вікові морфологічні зміни порожньої кишки при експериментальному ураженні кадмій хлоридом / О. Ю. Ружицька // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (49). – С. 128–131.

6.                Патент UA 65462, МПК G 09 B 23/28, A 61 K 33/24. Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки кадмію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька , М. С. Гнатюк – № u2011 05263 ; заявл. 26.04.2011 ; опубл. 12.12.2011. Бюл. № 23.

7.                Котляренко Л. Т. Структурно-функціональні зміни в клубовій кишці при дії екзогенного чинника / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька, О. М. Ярема // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково – практична конференція, 17 червня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2010. – С. 147-148.

8.                Ружицька О. Ю. Вплив кадмію на структуру тонкої кишки експериментальних тварин різних за віком / О. Ю. Ружицька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте : международная научно-практическая конференция, 21-30 июня 2010 г. : материалы конф. – Одесса, 2010. – Том 15. – С. 43–45.

9.                Котляренко Л. Т. Шляхи проникнення кадмію в організм та особливості його впливу / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте : международная научно-практическая конференция, 21-30 июня 2011 г. : материалы конф. – Одесса, 2011. – Том 23. – С. 79–80.

10.            Котляренко Л. Т. Структурно-функціональні зміни в клубовій кишці при отруєнні хлоридом кадмію / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 9 червня 2011 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2011. – С. 139–140.

11.           Котляренко Л. Т. Ксенобіотики в оточуючому середовищі та їх вплив на організм / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Україна наукова : VIII Міжнародна науково-практична конференція, 21-23 грудня 2011 р. : матеріали конф. – 2011. – Ч. 6. – С. 24–26.

12.           Ружицька О. Ю. Вплив кадмію на структуру тонкої кишки експериментальних тварин різних за віком / О. Ю. Ружицька // Альянс наук: вчений – вченому : VI Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 лютого 2011 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 31–32.

13.           Котляренко Л. Т. Структурно-функціональні зміни в порожній кишці при отруєнні кадмієм / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : науковий симпозіум, 20 квітня 2012 р. : матеріали симпоз. – Чернівці, 2012. – С. 121.

14.           Ружицька О. Ю. Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла порожньої кишки експериментальних тварин при отруєнні кадмій хлоридом / О. Ю. Ружицька, Л. Т. Котляренко // Морфологічні аспекти ангіології :  Всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 жовтня 2013 р. : матеріали конф. Тернопіль, 2013. С. 143-144.

15.           Котляренко Л. Т. Структурні зміни стінки порожньої кишки експериментальних тварин при отруєнні кадмію хлоридом / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Морфологічні основи наукових досліджень в медицині : науково-практична конференція, присвячена 110-річчю з дня народження М. І. Зазибіна : матеріали конф. Київ, 2013. С. 131132.

16.           Котляренко Л. Т. Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні кадмій хлоридом залежно від віку дослідних тварин / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, 7-9 жовтня 2014 року : тези доповідей. Київ, 2014. С. 81.

17.              Котляренко Л. Т. Ремоделювання структур тонкої кишки при кадмієвій інтоксикації організму залежно від віку тварин. / Л. Т. Котляренко, О. Ю. Ружицька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука, 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2015. – С. 201. 

Comments