Наукові публікації доц. Бігуняк Т. В.

1.      Ковальчук Л.Я., Бігуняк Т.В., Мартинюк В.І. Ефективність використання сірководневих джерел при реабілітації опікових реконвалесцентів // Шпитальна хірургія. - 1999. -  № 4. – С.96-97.

2.      Бігуняк Т.В. Морфологічна характеристика ліофілізованих ксенотран¬сплантатів шкіри свині // Вісник морфології. – Вінниця. - 2001. - № 7(2). - С. 231-233.

3.      Ковальчук О.Л., Бігуняк Т.В., Мартинюк В.І.,  Довбуш А.В. Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенотран¬сплантатів // Вісник наукових досліджень. - 2000. - № 1. – С. 60-61.

4.      Ковальчук О.Л., Бігуняк Т.В., Бурдик І.С., Масляк Т.Р. Клініко-морфологічні обгрунтування використання ліофілізованих ксенодермо¬трансплантатів у хворих з опіками II–IIIA ступеня // Шпитальна хірургія. - 2000. - № 2. - С. 150-152.

5.      Бігуняк Т.В., Довбуш А.В., Волков К.С. Ультраструктура ксенодермо¬трансплантатів при використанні гліцерин-жовткової суміші для низькотемпературного зберігання та кріоконсервування // Буковинський медичний вісник. - 2001. - № 3-4, Т. 5. - С. 16-17.

6.      Пат. 36811A  Україна, МКИ G 01 N 33/48, A 61 B 1/12 Спосіб визначення антитоксичної здатності замінників шкіри / Дем’яненко В.В., Бігуняк Т.В., Бех М.Д., Кулянда І.С. (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського. - № 2000020758; Заявл. 11.02.2000; Опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3. – 1с.

7.      Волков К.С., Пасечко Н.В., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А., Бігуняк Т.В. Гістологічні та гістохімічні зміни внутрішніх органів та опікової рани при термічних ураженнях в умовах сорбційної детоксикації // Збірник наукових праць XLVI підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль. – 2000. – № 5. -  C. 465-470.

8.      Ковальчук О.Л,. Таран В.М, Бігуняк Т.В., Мартинюк В.І. Хірургічне лікуваня опіків IIIA ступеня. // Шпитальна хірургія. – 2000. - № 1. – C. 90-93.

9.      Кірик О.В., Таран В.М, Бігуняк Т.В. Новий підхід до класифікації некректомій в комбустіології. // Збірник праць міжобласної науково-практ. конф. “Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону” – Рівне. - 2000. – С. 85.

10.    Маслій Я.О., Бігуняк Т.В. Профілактика та лікування ерозивних та виразкових уражень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих з опіками // Шпитальна хірургія - 2001.- № 4. - С. 123-124.

11.    Волков К.С., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Бігуняк Т.В., Сокольська В.О. Ультраструктурний стан епідермоцитів ксенотрансплантатів при консервуванні у гліцерин-жовтковій суміші // Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль. - 2001. - № 6. - С. 79-80.

12.    Bihunyak V.V., Kovalchuk N.A., Masliy J.O., Bihunyak T.V. Bank of Liophilized Xenodermotransplants // The 2nd Asian pacific international congress of anatomists. - Beijing (China). - 1999. - Р. 233.

13.    Довбуш А., Бігуняк Т., Котик В. // Морфометричні дослідження епітеліоцитів базального шару епідермісу // 4 Міжнар. конгрес студентів і мол. вчених. – Тернопіль. - 2000. - С. 294-295.

14.    Морфофункціональний стан ліофілізованої ксеношкіри на етапах її виготовлення і довготривалого зберігання / Волков К.С., Бігуняк Т.В., Довбуш А.В., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П., Федонюк Л.Я. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2002. – С. 149.

15.    Волков К.С., Бигуняк Т.В., Паламарчук А.И. Регенераторные процессы в ожоговых ранах ІІ-ІІІА ст. при использовании лиофилизированных ксенодермотрансплантатов // Актуальные проблемы термических травм: Материалы международной конференции, посвященной 70-летию НИИ скорой помощи им. И.И. Дженалидзе. – Санкт-Петербург. – 2002. – С. 255-256.

16.    Особливості перебігу регенераційних процесів в рані при опіках ІІІ Б-ступенів в умовах застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів / Волков К.С., Бігуняк Т.В.,  Лучанко П.І., Таран В.М. // Матеріали ХХ з’їзду хірургів України -  Тернопіль, 2002. - т. 2. - С. 656-657.

17.    Волков К.С., Бігуняк Т.В., Ярошенко Т.Я. Ультраструктурні зміни в опіковій рані при глибоких опіках в умовах використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2002. – С. 150.

18.    Бігуняк Т., Кирик О., Савчин Н. Ультраструктурні зміни в рані при поверхневих опіках в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри // Матеріали 6-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2002. – С. 260.

19.    Таран В.М., Бігуняк Т.В. Морфологічне обгрунтування раннього хірургічного лікування обпечених // Матеріали III національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів. – Київ, 2002. – С. 309-310.

20.    Бігуняк Т.В. Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантантів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні: дисертація канд.  мед. наук: 14.03.09. – Тернопіль, 2002. – 158 с.

21.    Бігуняк Т.В. Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантантів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні: Автореф. дисертації канд.  мед. наук: 14.03.09/ Національний медичний університет ім. О.О.Бого¬мольця – Київ, 2002. – 18 с.

22.    Bigunyak T.V., Bagniy N.I., Samborsky M.V. Cell Biology and Genetics // Methodological Instructions to lessons for Students. – Ternopil State Medical Academy, 2002. – 122 p.

23.    Навчально-методичні матеріали, які застосовуються при викладанні медичної біології / Кулікова Н.А., Яковенко М.Я., Виклюк Л.Т., Бігуняк Т.В., Покотило О.С., Самборський М.В. // Медична освіта. – 2003. – № 2. – С. 140-141.

24.    Особливості викладання медичної біології в сучасних умовах / Кулікова Н.А., Яковенко М.Я., Виклюк Л.Т., Покотило О.С., Бігуняк Т.В., Самборський М.В. // Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (хімія, фізика, біологія): Матеріали міжрегіональної науково-методичної конференції – Харків, 2003. – с.73-74.

25.    Регенераторні процеси в опіковій рані в умовах застосування ксенодермо-трансплантатів / Волков К.С., Бігуняк Т.В., Андріїшин О.П., Довбуш А.В., Тупол Л.Д. // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. – № 2. – С. 110-112.

26.    Бігуняк Т., Нечай І., Бігуняк А. Ультраструктурні зміни шкіри свині на етапах виготовлення ліофілізованих ксеноднрмотрансплантатів // Матеріали 7-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених.  – Тернопіль, 2003. – С. 221.

27.    Структурні зміни в органах центральної нервової системи при тяжкій опіковій травмі після проведеної некректомії і використання ліофілізованих ксенодермотрансплататів / Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Довбуш А.В., Тупол Л.Д. // Здобутки клінічної і експеримнтальної медицини: Матеріали XLVI підсумкової науково-практична конференції. – Тернопіль, 2003.

28.    Регенераторні процеси в деяких внутрішніх органах при тяжких опіках за умови застосування ліофілізованих ксенодермотасплататів / Волков К.С., Андріїшин О.П., Якубишина Л.В., Бігуняк Т.В., Довбуш А.В., Федонюк Л.Я., Грималюк О.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – №1. – С. 31-34.

29.    Bigunyak T.V., Samborsky M.V., Privrotska I.B. Medical parasitology. Ontogenesis. Ecology. // Methodological instructions to lessons for students. – Ternopil State Medical Academy, 2004. – 94 p.

30.    Гуда Н., Чорнописький  О., Бігуняк Т. Лейкоцитотоксична тестова проба іn vitro на антитоксичну здатність консервованої шкіри // Матеріали 8-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених приуроченого до 150-ліття від дня народження І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2004. – С. 162.

31.    Застосування гомеопатичних лікарських засобів / Кліщ І.М., Тюріна В.Ф., Бігуняк Т.В., Венгер О.П. // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. – 2004. – Тернопіль. – C. 368-371.

32.    Досвід організації самостійної роботи на кафедрі фармацевтичних дисциплін з курсом клінічної фармації / Грошовий Т.А., Соколова Л.В., Кліщ І.М., Козир Г.Р., Лелека М.В., Максимчук Н.М., Коробко Н.М., Бігуняк Т.В., Тюріна В.Ф. // Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця: Матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль, 2004. – C. 60-64.

33.    Організація самостійної роботи студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології / Виклюк Л.Т., Кулікова Н.А., Покотило О.С., Бігуняк Т.В., Самборський М.В., Привроцька І.Б. // Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця: Матеріали науково-методичної конференції – Тернопіль, 2004. – C. 44-47.

34.    Бігуняк Т., Будзінський В., Тиняний С. Вплив дексаметазону на лейкоцитарну формулу людини // Матеріали 8-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених  приуроченого до 150-ліття від дня народження І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2004. – С. 184.

35.    Загальнобіологічні аспекти використання ліофілізованих ксенодермо-трансплантатів / Бігуняк Т.В., Масляк Т.Р., Хаба В.В., Старикова Н.О. // Вісник наукових досліджень – 2004. –  №4. – C. 79-80.

36.    Медична біологія / Кулікова Н.А., Корда М.М., Яковенко М.Я., Нечай Р.Є., Котляренко Л.Т., Марчишин С.М., Покотило О.С., Бігуняк Т.В. // Методичні вказівки до практичних занять для студентів першого курсу медичного факультету – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 140 с.

37.    Бадюк О.Я, Нагайчук В.І. Бігуняк Т.В. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з опіковою хворобою при різних методах лікування ран // Вісник наукових досліджень. – 2005. – №1. – С. 136-138.

38.    Гуда Н.В., Бігуняк Т.В., Хаба Т.П. Фотоактивація ксенодермотрансплантатів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2005. – С. 174-176.

39.    Величко С., Сметюх Л., Бігуняк Т.В. Кліщі домашнього пилу як етіологічний фактор алергічних захворювань // Матеріали 9-го Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2005. – С. 215.

41. Ковальчук О.Я., Бігуняк Т.В., Кравчук М.Є. Реалізація лікувальної дії ультрафіолетових променів у комбінації з іншими фізичними чинниками в апараті „Амфора” // Биофизические и клинические эффекты  ультрафиолетовой  радиации. Проблемы, достижения  перспетивы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Материалы конференции Крымского государственного медицинского университета. – Симферополь, 2005. – Т. 141, час. 3. – С. 101.

42. Застосування апарату „Амфора” для оптимізації регенерації опікових ран / Бігуняк Т.В., Нагайчук В.І., Савчин В.С., Старикова Н.О.  // Современные вопросы лечения термических поражений и их последствий: Материалы Международной научно- практической конференции. – Донецк,  2005. – С. 20-21.

43. Кріотехнологія виготовлення біотрансплантату з позицій сучасних уявлень про електронно-ядерну тунелізацію в біологічних макромолекулах / Демяненко В.В., Гуда Н.В., Бігуняк Т.В. // Современные вопросы лечения термических поражений и их последствий: Материалы международной научно-практической конференции. – Донецк, 2005.

44. Системний підхід до обгрунтування технології фотоактивації ксенодермотрансплантатів в комбустіології. / Волков К.С., Бігуняк Т.В., Демяненко В.В., Гуда Н.В. // Трансплантологія. – Київ, 2005.

45. Бігуняк Т.В, Гуда Н.В. Ліофілізовані ксенодермотрансплантати в  комплексному   лікуванні опікових хворих // Дослідження та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матеріали VI національного з’їзду фармацевтів України – Харків, 2005.

46. Можливості відновлення втраченого шкірного покриву при дермальних опіках / Нагайчук В.І., Бігуняк Т.В., Гуда Н.В., Старикова Н.О. // Шпитальна хірургія – 2005. – №2. – C. 63-66.

47. Бігуняк Т.В., Гуда Н.В., Хаба Т.П. Фотоактивація ксенодермотрансплантатів //  Матеріали ХХІ з’їзду хірургів України. – Запоріжжя, 2005.– Т. 2. – С. 8.

48. Бігуняк Т.В., Савчин В.С., Гуда Н.В. Спосіб посилення антимікробної активності консервованої ксеношкіри. // Матеріали XXI з’їзду хірургів України. – Запоріжжя, 2005.– Т. 2. – С. 9.

49. Бігуняк Т.В., Бігуняк Н.В. Спосіб визначення кріогенної обробки біотрансплантату. Деклараційний патент на винахід 7217, 2005.

50. Бігуняк Т.В., Демяненко В.В., Нагайчук В.В. Спосіб оцінки аденілциклази клітин ізольованої крові. Деклараційний патент на корисну модель 7241, 2005.

51. Бігуняк Т.В., Демяненко В.В. Пристрій для передопераційної підготовки  консервованих дермотрансплантатів. Патент на винахід 74470, 2005.

52. Організація та методичне забезпечення навчального процесу з медичної біології в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Покотило О.С., Климнюк С.І., Бігуняк Т.В., Котляренко Л.Т. // Інтеграція української медичної освіти з Європейським і американським освітнім простором: Матеріали Bсеукраїнської навчально-наукової конференції, 15-16 травня 2006 р. – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. – С. 220-221.

53. Наше бачення сучасного підручника з мікробіології, вірусології та імунології / Климнюк С.І., Творко М.С., Ситник І.О., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук Г.Р., Бігуняк Т.В., Дуднік А.П., Покришко О.В., Попович Г.А. // Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів: Матеріали науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2006 р. – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. – С. 73-77.

54. Bihunyak T.V., Samborsky M.V. Medical Parasitology – Ternopil, 2006. –  112 p.

55. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи / Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук А.Р., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Недошитко Х.Ю. // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 52-54.

56. Бігуняк Т.В. Вплив кліщів домашнього пилу на організм людини / Т.В. Бігуняк // Довкілля і здоров’я: Всеукраїнська науково-практична конференція: Мат. конф. – Тернопіль, 2008. – С. 9.

57. Котляренко Л.Т. Оцінювання знань студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу / Л.Т. Котляренко, Т.В. Бігуняк, Л.Н. Рибіцька [та ін.] // Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України: Всеукраїнська навчально-наукова конференція: Мат. конф. – Тернопіль, 2008. – С. 56.

58. Бігуняк Т.В. Сучасні погляди на причини та фенотипові прояви синдрому Дауна / Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1(8). – С. 7-11.

59. Покришко О.В. Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ / О.В. Покришко, Т.В. Бігуняк // Вісник наукових досліджень. –  2008. – № 3(52). – С. 25-27.

60. Покришко О.В. Вивчення наявності гельмінтозів у студентів ТДМУ / О.В. Покришко, Т.В. Бігуняк, С.І. Климнюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : XLX підсумкова науково-практична конференція : Мат. конф. – Тернопіль, 2008. – С. 124.

61. Дем’яненко В.В. Перспективи дослідження рідкокристалічних властивостей біологічно активних природних сполук / В.В. Дем’яненко, Т.В. Бігуняк, С.М. Дем’яненко // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 3(7). – С. 78-81.

62. Бігуняк Т.В. Спадкові синдроми інтерсексуалізму з проміжною хромосомною статтю / Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 2(9). – С. 9-14.

63. Котляренко Л.Т. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи / Л.Т. Котляренко, Т.В. Бігуняк, Л.Н. Рибіцька [та ін.] // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: Всеукраїнська навчально-наукова конференція: Мат. конф. – Тернопіль,  2009. – С. 97-98.

64. Дем'яненко В.В. Методологічні і методичні підходи до розвитку „силіконових" технологій в медицині / В.В. Дем'яненко, О.В. Покришко, Т.В. Бігуняк // Відновлювальні та профілактичні технології в клінічній медицині: Науковий симпозіум : Мат. симпозіуму – Полтава, 2009. – С. 24.

65. Дем’яненко В.В. Феномен „мальтійського хреста” як прояв адаптаційного процесу живої клітини / В.В. Дем’яненко, М.І. Шкільна, Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : Науково-практична конференція : Мат. конф.  – Тернопіль, 2009. – С. 120.

66. Бігуняк Т.В. Профілактика паразитарних інвазій, спричинених нематодами / Т.В. Бігуняк // Довкілля і здоров’я: Всеукраїнська науково-практична конференція: Мат. конф. – Тернопіль, 2009. – С. 11.

67. Котляренко Л.Т. Переваги та недоліки використання інформаційних технологій на лекційних заняттях при кредитно-модульній організації навчального процесу / Л.Т. Котляренко, Т.В. Бігуняк, І.Б. Привроцька [та ін.] // Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи : Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю: Мат. конф. – Тернопіль, 2010. – С. 201.

68. Коваль О.С. Раціоналізація шляхів утилізації побутових відходів міста Тернополя / О.С. Коваль, О.Т. Тусик, Т.В. Бігуняк [та ін.] // Довкілля і здоров′я : Всеукраїнська науково-практична конференція:  Мат. конф. – Тернопіль, 2010. – С. 95-96.

69. Дем’яненко В.В. Кристалізація мікроорганізмів – інструмент наукового дослідження / В.В. Дем’яненко, О.В. Покришко, Т.В. Бігуняк [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : Підсумкова 53-я науково-практична конференція : Мат. конф.  – Тернопіль, 2010. – С. 175-176.

70. Бігуняк Т.В. Медико-генетичні та біохімічні аспекти мітохондріальних хвороб / Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1 (12). – С. 8-14.

71. Климнюк С.І. Досвід викладання англійською мовою медичної біології та мікробіології / С.І. Климнюк, Т.В. Бігуняк, О.В. Покришко [та ін.] // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій : Науково-методична конференція : Мат. конф.  – Тернопіль, 2010. – С. 23-24.

72. Бігуняк Т.В. Актуальність діагностики малярії в Україні / Т.В. Бігуняк, О.В. Покришко, С.І. Климнюк // Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії: VIII з’їзд інфекціоністів України : Мат. з’їзду. – Вінниця-Тернопіль, 2010. – С. 336-338.

73. Bihunyak T.V. Medical Biology / T.V. Bihunyak – Ternopil: TSMU, Ukrmedknyha, 2010. – 214 p.

74. Бігуняк Т.В. Використання інформаційних технологій у викладанні медичної біології / Т.В. Бігуняк, Л.Т. Котляренко, Л.Н. Рибіцька [та ін.] // Альянс наук: вчений – вченому: VI Міжнародна науково-практична конференція : Мат. конф. Т.6. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 9-11.

75. Котляренко Л.Т. Поширеність гельмінтозів на території Тернопільської області / Л.Т. Котляренко, І.Б. Привроцька, Т.В. Бігуняк [та ін.] // Довкілля і здоров’я: Всеукраїнська науково-практична конференція : Мат. конф.  – Тернопіль, 2011. – С. 65-66.

76. Бігуняк Т.В. Причини багатопліддя та близнюковий метод генетики / Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – №1 (14). – С. 6-14.

77. Пат. 52408 Україна, МПК А01G  1/04, C01B 33/159 C12N 1/02 C12N 1/14. Спосіб культивування патогенних грибків / Дем’яненко В.В., Бігуняк Т.В. (Україна); заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського; заявл. 26.02.2010; опубл. 25.08.2010. Бюл. № 16.

78. Хорош В.Я. Вплив токсичних чинників опеченої шкіри на формування хронічного простатиту і доброякісної гіперплазії залози в експерименті / В.Я. Хорош, Т.В. Бігуняк // Актуальні питання комбустіології, пластичної хірургії та лікування ран : Науково-практична конференція, присвячена 50-річчю Донецького опікового центру: Мат. конф. – Донецьк, 2011. – С. 213-215.

79. Рибіцька, Л.Н. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології / Л.Н. Рибіцька, Т.В. Бігуняк, Л.Т. Котляренко [та ін.] // Медична освіта  – 2011. – №3. – C. 123-124.

80. Бігуняк Т.В. Клініко-епідеміологічні особливості природженого токсоплазмозу / Т.В. Бігуняк, Л.Я. Федонюк, Л.Н. Рибіцька [та ін.] // Довкілля і здоров’я : Мат. конф. – Тернопіль, 2012. – С. 7-9.

81. Бігуняк Т.В. Методика дистанційного навчання у викладанні медичної біології паразитології та генетики / Т.В. Бігуняк, Л.Я. Федонюк, Л.Б. Муц [та ін.] // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: VII Міжнародна науково-практична конференція :  Мат. конф.  Т.3. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 18-21.

82. Рибіцька Л.Н. Вплив магнітолазерної терапії на морфологічні зміни у легенях білих щурів при бронхопневмонії / Л.Н. Рибіцька, Т.В. Бігуняк // Применение лазеров в медицине и биологии: XXXVIII Международная научно-практическая конференция : Мат. конф. – Харьков, 2012. – С. 117-118.

83. Волков К.С. Морфо-функціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах // К.С. Волков, А.В. Довбуш, Г.П. Чабан [та ін.] // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2012. – Т. 12, № 4 (40). – С. 101-104.

84. Бігуняк Т.В. Епідеміологічні особливості та методи профілактики лямбліозу з погляду екології / Т.В. Бігуняк, Л.Я. Федонюк, І.В. Гоч // Медична наука в практику охорони здоров'я : Всеукраїнська науково-практична конференція : Мат. конф. – Полтава, 2012. –  С. 27.

85. Бігуняк Т.В. Поляризована флуоресценція як критерій технологічного контролю виготовлення ксенодермоімплантата / Т.В. Бігуняк, А.В. Цимбалюк, В.С. Савчин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль. – 2012. – № 2 (17). – С. 16-18.

86. Бігуняк Т.В. Клініко-генетичні особливості фенілкетонурії / Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1 (18). – С. 15-20.

87. Бігуняк Т.В. Молекуляно-генетичні особливості пріонів / Т.В.Бігуняк // Тенденции современной науки: Міжнародна науково-практична конференція : Збірник наукових доповідей. – Гданськ, 2013. – С. 12-15.

88. Савчин В.С. Використання силіконових пластин для профілактики і лікування рубців у опікових рековалесцентів / В.С. Савчин, Р.К. Волков Т.В. Бігуняк // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : V науково-практична конференція з міжнародною участю: Мат. конф. – Тернопіль, 2013. – С. 342-343.

89. Бігуняк Т.В. Епідеміологічні особливості сальмонельозу/ Т.В. Бігуняк, О.І. Сагайдак // Тенденции современной науки: Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года : Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Закопане, 2013. – С. 77-80.

90. Федонюк Л.Я. Генетичні аспекти скринінгу новонароджених із фенілкетонурією в Тернопільській області / Л.Я. Федонюк, Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Підсумкова LVII науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Тернопіль, 2014. – С.97.

91. Сверстюк А.С. Огляд методів та моделей полімеразно-ланцюгової реакції / А.С. Сверстюк, Т.В. Бігуняк, Б.О. Перевізник // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – №3. – С. 97-100.

92. Бігуняк Т.В. Особливості викладання предметів “Гельмінтологія” та “Грунтознавство” для студентів медичного факультету за спеціальністю «Біологія» / Т.В. Бігуняк, О.І. Грималюк // Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: Міжнародна навчально-наукова конференція: Збірник наукових доповідей. – Тернопіль, 2014. – С. 152.

93. Федонюк Л.Я. Генетична структура популяції новонароджених за геном фенілкетонурії в Тернопільській області / Л.Я. Федонюк, Т.В. Бігуняк // Мат-ли XV конгресу СФУЛТ. – м. Чернівці, 16-18 жовтня. – 2014. – Чернівці-Київ-Чікаго. – С. 104.

94. Бігуняк Т.В. Методи генетики у діагностиці захворювань людини / Т.В. Бігуняк, М.А. Крижановська // Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика:  Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Сопот, 2014. – С. 5-9.

95. Kryzhanovska M.A. Hereditary diseases screening in the population of Ivano-Frankivsk and Ternopil regions /. Kryzhanovska M.A, Bihunyak T.V. // Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проэктов: Международная научно-практическая конференция: Сборник научных докладов – Варшава, 2014. – С. 47-50.

96. Бігуняк Т.В. Отруйні лікарські рослини Тернопілля / Т.В. Бігуняк, О.І. Грималюк, Н.В. Гецько [та ін.] // Бессерівські природознавчі студії: Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю присвячена до 230-річчя з дня народження відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до 205-річчя від початку його наукової та педагогічної діяльності у місті Кременці: Збірник тез – Кременець, 2014. – С. 49-50.

97. Bihunyak T. V. Down syndrome as autosomal chromosome abnormalities / T. V. Bihunyak, K.О. Bihunyak, D. Marańska // Научные достижения, наработки, предложения за 2014: Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Краков, 2014. – С. 19-22.

98. Бігуняк Т.В. Молекулярно-генетичні методи діагностики спадкової патології / Т.В. Бігуняк, О.М. Марчук, А.С. Сверстюк та ін. // Современная наука. Новый взгляд : Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Вроцлав, 2015. – С. 30-35.

99. Грималюк О.І. Стан забруднення прилеглих територій, які межують з дачними товариствами в межах Тернопільського району. / Л.Я. Федонюк, О.І. Грималюк, Т.В. Бігуняк та ін. // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (23 квітня 2015 року). – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 149-150.

100. Бігуняк Т.В. Генетичні та епідеміологічні аспекти спадкових коагулопатій / Т.В. Бігуняк, І.О. Стецюк, К.О. Бігуняк // Актуальные научные исследования. Теория, практика:  Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Познань, 2015. – С. 92-96.

101. Бігуняк Т.В. Особливості викладання паразитології для іноземних студентів на кафедрі медичної біології / Т.В. Бігуняк, О.І. Грималюк, О.М. Ярема та ін. // Реалізація закону України про «Вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): Збірник наукових доповідей. – Тернопіль, 2015. – С. 154-155.

102. Павлишин Г.А. Кейс-метод навчання у медичній освіті / Г.А. Павлишин, Т.В. Бігуняк, Т.В. Саварин // Реалізація закону України про «Вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): Збірник наукових доповідей. – Тернопіль, 2015. – Тернопіль, 2015. – С. 359-361.

103. Бігуняк Т.В. Генетичні основи первинної профілактики хромосомних захворювань / Т.В. Бігуняк, О.І. Грималюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали підсумкової науково-практична конференції, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука: Збірник наукових доповідей. – Тернопіль, 2015. – С. 252.

104. Грималюк О.І. Спадкова та набута гіпоплазія емалі / О.І. Грималюк, Т.В. Бігуняк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали підсумкової науково-практична конференції, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука: Збірник наукових доповідей. – Тернопіль, 2015. – С. 253-254.

105. Бігуняк Т.В. Дієтична добавка «Ксенодерм» : Склад та дія на організм людини / Т.В. Бігуняк, К.О. Бігуняк // Стан і перспективи харчової науки та промисловості: Матеріали науково-технічної конференції: Збірник наукових доповідей. – Тернопіль, 2015. – С. 211-212.

106. Бігуняк Т.В. Кейс-метод у викладанні медичної біології студентам-медикам / Т.В. Бігуняк // Реформування та розвиток освіти і науки в Україні: проблеми ефективності: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Збірник наукових доповідей. – Київ, 2015. – С. 3-8.

107. Бігуняк Т.В. Медико-генетичні аспекти синдрому Марфана / Т.В. Бігуняк, О.С. Редько, К.О. Бігуняк, Т.Ю. Чумак // Научные достижения, наработки, предложения за 2015 г. :  Міжнародна науково-практична конференція: Збірник наукових доповідей. – Варшава, 30.12.2015-03.01.2016. – С. 92-96.

108. Бігуняк Т.В. Профілактика геогельмінтозів в Україні та світі / Т.В. Бігуняк, О.С. Редько, К.О. Бігуняк, Т.Ю. Чумак // Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики :  Міжнародна науково-практична конференція: Збірник матеріалів. – Дніпропетровськ, 11.03.2016-12.03.2016. – С. 98-102.

109. Бігуняк Т.В. Імуногенетика гемолітичної хвороби новонароджених / Т.В. Бігуняк, З.В. Вівчар, К.О. Бігуняк // Пріоритети розвитку медичних наук у XXI столітті:  Міжнародна науково-практична конференція: Збірник тез наукових робіт. – Дніпропетровськ, 18.03.2016-19.03.2016. – С. 89-93.

110. Бігуняк Т.В. Чорнобильська аварія як антропогенний екологічний фактор / Т.В. Бігуняк, К.О. Бігуняк // Довкілля і здоров’я: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи – Тернопіль, 22.04.2016-23.04.2016. – С. 33-35.

111. Федонюк Л.Я. Запровадження методу пошуково-дослідницьких проектів у роботі студентського наукового гуртка на кафедрі медичної біології / Л.Я. Федонюк, Т.В. Бігуняк // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня 2016 року.: матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 301-302.

112. Бігуняк Т.В. Аварія на Чорнобильській АЕС: вплив на здоров’я людей / Т.В. Бігуняк,  О.С. Редько, К.О. Бігуняк  // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2016. – № 14. – С. 17–19.

 

Comments