Навчальна робота


Факультет

Форма навчання

Термін навчання

Спеціальність

Дисципліна

Курс

 

 

 

медичний

 

 

 

очна

 

 

 

повний

лікувальна справа

Медична біологія

І

лечебное дело

Медицинская биология

І

медико-профілактична справа

Медична біологія

І

здоров’я людини

Біологія

І

біологія

Зоологія

І

Біологія індивідуального розвитку

ІІ

Протозоологія

ІІ

Гельмінтологія

ІІ

Арахноентомологія

ІІ

Ґрунтознавство

ІІІ

Генетика

ІІІ

Теорія еволюції

IV

Раціональне природокористування

IV

Методика викладання біології

IV

Історія розвитку біології

IV

Сучасні методи генетичної діагностики

IV

нормативний

лікувальна справа

Медична біологія

II

стоматологічний

очна

повний

стоматологія

Медична біологія

І

стоматология

Медицинская биология

І

нормативний

стоматологія

Медична біологія

ІІ

фармацевтичний

очна

повний

фармація

Біологія з основами генетики

І

фармация

Биология с основами генетики

І

клінічна фармація

Медична біологія, паразитологія та генетика

I

ТПКЗ

Біологія з основами генетики

I

заочна

повний

фармація

Біологія з основами генетики

I

іноземних студентів

очна

повний

general medicine

Medical biology

I

stomatology

Medical biology

I

рharmacy

Biology with fundamentals of genetic

I

ННІ медсестринства

очна

повний

сестринська справа

Медична біологія

I

дистанційна

повний

сестринська справа

Медична біологія, паразитологія та генетика

I

Медицинская биология, паразитология и генетика

I

Medical biology, parasitology and genetics

I
На кафедрі медичної біології навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською. На кафедрі медичної біології викладається близько 20 дисциплін.

Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології». Всі лекціїякі читаютьсязабезпечені мультимедійними презентаціями.

  

Професор Федонюк Л.Я. та доцент Рибіцька О.Ю.

читають лекції студентам І курсу (2012 рік).


На кафедрі оформлені 3 аудиторні кімнати з навчальних розділів «Біологічні основи життєдіяльності людини», «Основи генетики людини», «Медична паразитологія», в яких мають можливість займатись 8 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені світловими мікроскопами, навчальними таблицями, муляжами, музейними експонатами, вологими мікропрепаратами, навчальними наборами

У розпорядженні кафедри є також два приміщення навчально-біологічного музею та допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 2 приміщення викладацької).

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською та російською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

 

 
Асистент Ярема О.М. і асистент Привроцька І.Б.
у методичному кутку кафедри (2014 рік).
 

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 7 віртуальних навчальних програм. Розробляються сценарії ще 4 віртуальних програм. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.


 
 
Віртуальні навчальні програми, створені 
викладачами кафедри медичної біології.

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями. 

    
Конструктивні завдання,
які використовуються у навчальному процесі кафедри.


Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» та «Крок-1. Стоматологія».


 
Підготовка студентів до здачі ліцензійного інтегрованого іспиту
«Крок-1. Лікувальна справа» та «Крок-1. Стоматологія».

У роботі кафедри медичної біології проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.


Студенти першого курсу готуються до складання практичних навичок.
 

Впродовж 2012-2014 років на кафедрі було запроваджено здачу об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) вітчизняними та іноземними студентами І курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа» та студентами ІІ курсу з нормативним терміном навчання, що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни.Проведення об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ)
вітчизняними та іноземними студентами І курсу медичного факультету (2013 рік).

Щомісячно викладачами кафедри медичної біології проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять, а саме: переглянути фотографії каріотипів із хромосомними захворюваннями, мікропрепарати збудників, що виносяться на іспит, отримати консультацію із розв’язування задач із генетики.

Впродовж навчального року силами викладачів систематично поновлюється табличний фонд для україномовних та іноземних студентів, розробляються робочі зошити до практичних занять для студентів усіх спеціальностей.

Практичне заняття зі студентами спеціальності «Стоматологія»
проводить асистент Ружицька О.Ю. (2012 рік).

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри медичної біології є авторами та співавторами 2 підручників із відповідних предметів і понад 10 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.