Наукові публікації асистента О. М. Загричук

  • Comprehensive Characterization of Cultivated in vitro Deschampsia antarctica E. Desv. Plants with Different Chromosome Numbers / D.O. Navrotska, I.O. Andreev, I.Yu. Parnikoza, K.V. Spiridonova, O.O. Poronnik, N.Yu. Miryuta, G.Yu. Myryutaa, O.M. Zahrychuk, N.M. Drobyk, V.A. Kunakh // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51, №6. – Р. 422–431.
  • Особливості накопичення кадмію в культивованих in vitro рослинах Deschampsia antarctica Desv. / О.М. Загричук, В.О. Хоменчук, Г.Б. Гуменюк, Н.М. Дробик // ХХVІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». – Переяслав-Хмельницький. – 2016. – С. 9–11. – Режим доступу до журн.: http://confscience.webnode.ru
  • Загричук О.М. Deschampsia antarctica Desv.: характеристика виду, його поширення та особливості адаптації до існування в умовах Антарктики / О.М. Загричук, Н.М. Дробик // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. – 2016. – № 1 (65). – С. 135–145.
  • Підвищена стійкість Deschampsia antarctica Desv. до мутагенної дії іонів кадмію / К.В. Спірідонова, І.О. Андрєєв, О.М. Загричук, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2016. – Т. 14, № 1. – С. 63–71.
  • Генетична стабільність отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro / К.В. Спірідонова, І.О. Андрєєв, О.М. Загричук, Д.О. Навроцька, М.О. Твардовська, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Фізіологія рослин і генетика. – 2016. – Т. 48, № 6. – С. 498–507.
  • New forms of chromosome polymorphism in Deschampsia antarctica Desv. from the argentine islands of the maritime antarctic region / D.O. Navrotska, M.O. Twardovska, I.O. Andreev, I.Yu. Parnikoza, A.A. Betekhtin, O.M. Zahrychuk, N.M. Drobyk, R. Hasterok, V.A. Kunakh // Український антарктичний журнал – 2014. – № 13. – С. 185–191.
  • Цитогенетичний аналіз рослин Deschampsia antarctica Desv. з Прибережної Антарктики / Д.О. Навроцька, М.О. Твардовська, І.О. Андрєєв, О.М. Загричук, І.Ю. Парнікоза, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 12, № 2. – С. 184–190.
  • Калюсогенез та регенерація рослин Deschampsia antarctica Desv. (Poaceae) в культурі in vitro / О.М. Загричук, А.І. Герц, Н.М. Дробик, В.А. Кунах // Biotechnologia Acta. – 2013. – Vol. 6. – P. 77–85.
  • Введення в культуру in vitro Deschampsia antarctica з двох районів Прибережної Антарктики / О.М. Загричук, Н.М. Дробик, І.А. Козерецька, І.Ю Парнікоза, В.А. Кунах // Український антарктичний журнал – 2011/2012. – № 10–11. – С. 289–295.
  • Отримання біомаси калюсних тканин деяких видів роду Gentiana L. із використанням підтримуючого субстрату / О.М. Загричук, І.І. Конвалюк, В.М. Мельник, Н.М. Дробик // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – №1–2 (39). – С. 93-97.