На кафедрі медичної біології викладається українською та англійською мовами близько 30 дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів. Навчально-методична робота проводиться у відповідності до освітньо-професійних програм та стандарту вищої освіти згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології».

При вивченні дисциплін, що викладаються на кафедрі, використовуються адекватні методи, методики та технології навчання, за допомогою яких здобувач вчиться збирати, отримувати, обробляти та інтерпретувати результати біологічних досліджень.

Так на кафедрі медичної біології використовують наступні методи навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (вправа, дослід, практична робота); пояснювально-ілюстративні (лекції, навчальна література, натуральні об’єкти, відеофільми тощо); індуктивний; дедуктивний; аналітичний; традуктивний; репродуктивний; проблемного викладу; евристичний; дослідницький. Кращому засвоєнню навчального матеріалу сприяє використання інтерактивних технологій колективно-групового навчання (загальне коло, мікрофон, мозковий штурм, сase-метод тощо); технологій ситуативного моделювання (симуляція або імітація, суд prose); технологій опрацювання дискусійних питань (визначення позиції, її відстоювання, зміна позиції, дебати, ток-шоу тощо); елементів дистанційного навчання (сервіси MS Teams, Google Meet тощо).

Використання компетентністно-орієнтованого, мультидисциплінарного та проблемно-орієнтованого, підходів до навчання дають здобувачам вищої освіти  можливість набути таких компетентностей, як володіння сучасними методами наукового дослідження, вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, засад академічної доброчесності та авторського права, навичок співпраці, комунікації та формування вмінь приймати рішення.

Професор Федонюк Л. Я. читає лекцію вітчизняним студентам спеціальності «Медицина» з розділу «Медична генетика» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

Професор Федонюк Л. Я.  читає лекцію студентам стоматологічного факультету  на тему "Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості" в режимі онлайн  (2020 рік)

На кафедрі оформлені 3 аудиторні кімнати з навчальних розділів «Біологічні основи життєдіяльності людини», «Основи генетики людини», «Медична паразитологія», в яких мають можливість займатись 8 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені світловими мікроскопами, навчальними таблицями, муляжами, музейними експонатами, вологими мікропрепаратами, навчальними наборами. Крім того, у двох аудиторіях є телевізори, а в одній інтерактивна дошка, котрі використовуються для демонстрування мікропрепаратів, фотографій, відеофрагментів та життєвих циклів паразитів.

У розпорядженні кафедри є також два приміщення навчально-біологічного музею ім. І.І. Яременка, а також допоміжні приміщення: кабінет завідувача кафедри, 2 приміщення викладацької.

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені українською та англійською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри. У 2020-2022 навчальних роках викладачами було розроблено силабуси з нормативних і вибіркових дисциплін, що викладаються на кафедрі, для студентів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація. Промислова фармація», «Фізична терапія. Ерготерапія» та «Сестринська справа» українською та англійською мовою. У цьому ж році, забезпечуючи право студентів на вибір дисциплін у навчальний процес, були розроблені та впроваджені нові вибіркові дисципліни:

- «Біологія індивідуального розвитку» для здобувачів спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія»;

- «Біологія індивідуального розвитку» англійською та українською мовами для студентів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія»;

- «Медична паразитологія» англійською та українською мовами для студентів спеціальності «Фармація. Промислова фармація».

Асистент О. М. Ярема у методичному кутку кафедри (2015 рік)

Проведення методичної  наради кафедри медичної біології в режимі онлайн (2020 рік) 

Асистент  І. Б. Привроцька у методичному кутку кафедри (2015 рік)

Обговорення  питань щодо наукової роботи на методичній нараді викладачами кафедри (2015 рік) 

Обговорення поточних питань викладачами кафедри щодо  навчально - методичної роботи (2016 рік) 

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 7 віртуальних навчальних програм. Розробляються сценарії ще 4 віртуальних програм. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.

Віртуальні навчальні програми, створені  викладачами кафедри (2011-2013 рр.)

Віртуальні навчальні програми, створені  викладачами кафедри (2014-2016 рр.)

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

Конструктивні завдання, які використовуються у навчальному процесі кафедри при здачі підсумкових занять (2016 рік)

Конструктивні завдання, які використовуються у навчальному процесі кафедри на практичних заняттях (2019 рік)

Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» та «Крок-1. Стоматологія». Зокрема, У 2020 році викладачами кафедри сформована нова тестова база завдань для написання студентами семестрового тестового іспиту з дисципліни «Медична біологія», «Medical Biology» та диференційованого заліку з дисципліни «Медична біологія з основами генетики», а також повністю оновлена база тестових завдань для здачі підсумкових занять та пре-КРОКу для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, факультету іноземних студентів і студентів Навчально-наукового інституту медсестринства.

Підготовка студентів до здачі ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» (2016 рік)

Підготовка студентів до здачі підсумкового заняття з розділу  «Медична паразитологія» (2019 рік)

Впродовж 2020-2021 навчального року у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять, читання лекцій та здача іспитів під час екзаменаційної сесії для студентів університету була проведена в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Moodle та системи Microsoft Teams. Для забезпечення принципів прозорості та доброчесності для кожного студента обирали по 3 екзаменаційні питання рандомізовано системою Random.org., при цьому відповідь на кожне з них давалася студентом окремому викладачу. У цьому ж режимі було проведено усне перескладання дисципліни «Медична біологія» для студентів 6-го курсу медичного факультету. 

Студентки 6 курсу: О. М. Ясній, І. І. Іванців, С. Р. Бандрівська під час усного перескладання дисципліни «Медична біологія», яку проводять проф. Л. Я. Федонюк і ст.викл. Я. С. Стравський в режимі он-лайн (2020 рік)

Студенти 1 курсу під час здачі іспиту з  дисципліни «Медична біологія», яку проводять проф. Л. Я. Федонюк, ст.викл. Я. С. Стравський та С.С. Подобівський в режимі он-лайн (2021 рік)

Усна співбесіда з дисципліни "Зоологія" аспірантки денної форми навчання Н.М. Петрик з членами комісії у складі: проф. Л.Я. Федонюк, ст. викл. Я.С. Стравський, доц. С.С. Подобівський (2021 рік)

Впродовж  2022-2023 року навчання вітчизняних студентів на кафедрі медичної біології відбувалося в очному форматі, а здобувачів вищої освіти факультету іноземних студентів - он-лайн. Однак, коли лунав сигнал «повітряна тривога» для забезпечення безпеки студентів ведення практичних занять продовжувалося в укритті. Не стало виключенням і складання іспитів здобувачами вищої освіти. У зв’язку із виробничою необхідністю іспит з «Медичної біології» для студентів 1 курсу стоматологічного факультету частково проходив у бомбосховищі біологічного корпусу.

Студенти 1 курсу стоматологічного факультету складають іспит з дисципліни «Медична біологія» у сховищі навчального корпусу ННІ медико-біологічних проблем під час повітряної тривоги (2023 рік)

Іноземні студенти під час здачі іспиту з дисципліни «Медична біологія», яку проводять проф. Л. Я. Федонюк, доц. І.Б. Привроцька та доц. О. М. Ярема в режимі он-лайн (2023 рік) 

У роботі кафедри медичної біології проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Студенти першого курсу готуються до складання практичних навичок (2012-2017 рр.)

Студенти першого курсу готуються до складання практичних навичок (2017-2020 рр.)

Впродовж 2012-2014 років на кафедрі було запроваджено здачу об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) вітчизняними та іноземними студентами І курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа» та студентами ІІ курсу з нормативним терміном навчання, що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни. 

Проведення об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) для вітчизняних студентів медичного факультету (2013 рік)

Проведення об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) для вітчизняних та іноземних студентів І курсу (2013 рік)

Щомісячно викладачами кафедри медичної біології проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять. 

У серпні 2018 р. асистент. І.Б. Привроцька  отримала міжнародний сертифікат рівень володіння англійською мовою В 2.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять, а саме: переглянути фотографії каріотипів із хромосомними захворюваннями, мікропрепарати збудників, що виносяться на іспит, отримати консультацію із розв’язування задач із генетики.

Для кращого оволодіння матеріалом та освоєння медико-біологічних термінів та понять, у тому числі англійською мовою, починаючи з 2018 і до сьогодні (2023) англомовні викладачі кафедри (проф. Федонюк Л.Я., доц. Привроцька І.Б. та доц. Ярема О.М.) проводили консультації та читали лекції студентам 3 курсу медичного та стоматологічного факультетів. Як результат проведеної роботи за останні 2 роки відсоток правильних відповідей «Крок-1» з медичної біології з у студентів медичного факультету становив 81-90,1%, стоматологічного факультету 70-73,7%, що є найвищими серед дисциплін, що виносяться на іспит, та є вищим від інших дисциплін медико-біологічного профілю на 5-25%.

Доцент І.Б. Привроцька читає он-лайн лекцію-консультацію для іноземних студентів (2021 рік)

Професор Л.Я. Федонюк проводить лекцію-консультацію для студентів стоматологічного факультету (2019 рік)

Згідно розпорядження ректорату з метою успішної здачі іспиту АФОМ для студентів медичного факультету 3 курсу, ґрунтуючись на підручнику для підготовки до міжнародного ліцензійного іспиту USMLE Step 1 Lecture notes (Kaplan), розроблено та прочитано проф. Федонюк Л.Я. та доц. Привроцькою І.Б. по 4 лекції українською та англійською мовою. За результатами даного іспиту студенти ТНМУ у 2019 році зайняли перше місце у рейтингу всіх вищих медичних навчальних закладів.  Систематична підготовка до ліцензійного іспиту «Крок-1» шляхом розбору та пояснення тестових запитань проводилася на практичних заняттях з дисципліни «Медична біологія» для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина» та «Стоматологія». Викладачі кафедри проводили лекції –консультації до підготовки до іспиту «Крок-1» для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» українською та англійською мовами в он-лайн режимі за допомогою засобів системи Mikrosoft Teams.

 Протягом 2019-2020 н.р. колективом кафедри здійснено вибірку тестових запитань з буклетів USMLE, перекладено разом із поясненням до тестів, впроваджено їх розбір у навчальний процес (практичні заняття та лекції).

Впродовж навчального року силами викладачів систематично поновлюється табличний фонд для україномовних та іноземних студентів, розробляються робочі зошити до практичних занять для студентів усіх спеціальностей. Станом на 2023 рік викладачами кафедри поповнено табличний фонд кафедри з розділу "Медична паразитологія" у кількості 17 таблиць українською мовою.

Впродовж 2016-2017 н.р. кафедра медичної біології була оснащена наступними технічними засобами: мультимедійний проектор, відеосистемами, відеокамерами для світлового мікроскопа, що активно використовуються під час читання лекцій та проведення практичних занять. У 2018-2020 н. р. кафедра була дооснащена комп’ютерами та мультимедійною дошкою.

Професор Л. Я. Федонюк читає лекцію для студентів медичного факультету у навчально-біологічному музеї І. І. Яременка (2019 рік) 

Асистент О. М. Ярема читає лекцію для вітчизняних студентів спеціальності «Фармація» з використанням мультимедійного засобу навчання (2016 рік)

Асистент Л. Б. Фурка проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Стоматологія» з розділу «Медична паразитологія» (2017 рік)

Асистент О. М. Загричук проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з розділу  «Медична паразитологія»  (2018 рік)

У грудні 2016 року придбано оптикоелектронну систему «SEO-JMAGLAB» для мікроскопічних досліджень мікро- і макрооб’єктів, що широко використовується на практичних заняттях з розділу «Медична паразитологія».

Старший викладач Я.С.Стравський разом зі студентами на практичному занятті з розділу "Біологічні особливості життєдіяльності людини" (2020 рік) 

Асистент О. Б. Фурка проводить практичне заняття з розділу «Медична паразитологія» (2019 рік) 

Асистент Н. Б. Гливка проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з розділу «Медична паразитологія» (2016 рік)

Оптикоелектронна система «SEO-JMAGLAB» для мікроскопічних досліджень мікро- і макрооб’єктів. 

Асистент О. Ю. Ружицька проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Стоматологія» з розділу «Медична паразитологія» (2017 рік)

Студенти беруть активну участь у студентських олімпіадах із дисципліни «Медична біологія», які проводяться на базі навчальних закладів України та закордоном, займаючи призові місця.

Учасники та переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична біологія» (2016 рік)

Голова організаційного комітету олімпіади, ректор Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Т. М. Бойчук вручає нагороду (2018 рік)

Учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична біологія» (2018 рік)

14-15 грудня 2021 року студенти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського представляли навчальний заклад на другій Міжнародній олімпіаді студентів медичних вузів «Самарканд – 2020», що проходила в Самаркандському державному медичному інституті.

Викладачі-куратори (доцент С.С. Подобівський, професор Л.Я. Федонюк,

асистент О.І. Скиба) та студенти-учасники міжнародної олімпіади «Самарканд – 2020» перед початком он-лайн змагань (2021рік)

Олімпіада проводилась із 30 медичних фундаментальних і клінічних дисциплін, на трьох мовах: узбецькій, російській, англійській. Студенти-учасники олімпіади (Джастін Едочі Чідубем, Саберабану Момін, Азонву Ангел Чітуру, Нестеренко Олена Сергіївна, Аддіті Подар) змагались за предметним напрямком «Медична біологія» у два етапи: тестування, яке передбачало вирішення 30 тестових завдань та усні відповіді на теоретичні питання з дисципліни, вирішення ситуаційної задачі та конструктивного завдання. 

Джастін Едочі Чідубем, Саберабану Момін, Азонву Ангел Чітуру, Нестеренко Олена Сергіївна, Аддіті Подар під час вирішення теоретичних і практичних завдань (2021рік)

За результатами І і ІІ турів Міжнародної олімпіади «Самарканд – 2020» учасники отримали призові місця та стали переможцями у номінаціях:

1. Джастін Едочі Чідубем – ІІ призове місце (керівник – проф. Федонюк Л.Я.)

2. Саберабану Момін – ІІІ призове місце (керівник – доц. Ярема О.М.)

3. Нестеренко Олена Сергіївна – ІІІ призове місце (керівник – доц. Подобівський С.С.)

4. Азонву Ангел Чітуру – переможниця у номінації «Майстер точної та швидкої відповіді» (керівник – ас. Скиба О.І.)

Дипломи переможців міжнародної олімпіади «Самарканд – 2020» (2021 рік)

 Про якість навчально-методичної роботи колективу кафедри медичної біології красномовно говорять відгуки студентів. Щорічно в університеті відділом якості освіти ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського проводиться анкетування студентів, щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти. Згідно анкет студентів, щодо якості викладання дисциплін, кафедра медичної біології входить у трійку кращих (2 місце згідно анкет вітчизняних студентів спеціальності «Фармація. Промислова фармація» та 3 місце серед  студентів спеціальностей «Стоматологія» і «Медицина»). Згідно цього ж анкетування викладачі кафедри третій рік поспіль входять у п'ятірку кращих лекторів (ст. викл. Стравський Я.С. (2021-2023 рр.), доц. Привроцька І.Б. (2021-2022 рр.)) та кращих викладачів, що проводять практичні заняття на кафедрі медичної біології (ст. викл. Стравський Я.С. - 2021-2023 рр., асист. Ружицька О.Ю. - 2021-2023 рр). 

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри медичної біології є авторами та співавторами 2 підручників із відповідних предметів і понад 10 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації. Для покращення засвоєння студентами знань та опанування ними практичних навичок колективом кафедри у 2019-2022 роках підготовлено та видано «Самовчитель з дисципліни «Медична біологія» та «Відповіді для підготовки до підсумкового заняття та матрикулів з дисципліни «Медична біологія» українською та англійською мовами, а також лабораторні практикуми  для студентів медичного факультету українською мовою та англійською мовою "Medical Biology: Laboratory Guide" та "Біологія індивідуального розвитку", "Biology of Individual Development".

Навчально-методичні матеріали, які використовуються у навчальному процесі кафедри (2013-2022 рр.)

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності, беречи участь в тренінгах, семінарах та конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри: Федонюк Л.Я (2023 р.), Гливка Н.Б. (2023 р.), Ружицька О.Ю. (2022 р.), Фурка О.Б. (2022 р.), Стравський Я.С. (2021 р.), Привроцька І.Б.(2021 р.), Ярема О.М. (2021 р.), Скиба О.І. (2020 р.) пройшли курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладачів вищих навчальних закладів» на базі ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

18-20 жовтня 2017 року на базі Українського Католицького Університету (м. Львів) відбувся семінар-тренінг “Faculty Development Centre” для викладачів вищих навчальних закладів України, який проводили проф. Синтія Заттер (Cynthia Zutter, PhD, Vice Provost) та Каролайн Айвз (Carolyn Ives, Director (CAFÉ)) з університету МакЮена (Едмонтон, Канада). 

Учасники семінару-тренінгу: Д. І. Мазін,  доц. В. Б. Фурдела,  Каролайн Айвз – лектор, проф. Л. Я. Федонюк (2017 рік)

24-25 січня 2018 року у м. Турку (Фінляндія) відбувся міжнародний науковий форум « 5th Baltic University Programme Rectors' Conference» в рамках Балтійської Університетської Програми, організований Секретаріатом BUP (Швеція, Упсальський університет) та Секретаріатом Асоціації BUP (Фінляндія, Університет Академії Турку). Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського представила завідувач кафедри медичної біології, професор Л. Я. Федонюк. 

12 квітня 2018 року у м. Познань (Польща) відбулась конференція «International Cooperation of Universities in the Area of Lifelong Learning», яка була організована Університетом вищої банківської школи (WSB University) міста Познань. Основною метою конференції було встановлення співпраці між вищими навчальними закладами; між університетами та організаціями, що працюють у сфері безперервного навчання для обміну досвідом в області безперервного навчання та створення можливості для міжнародних проектів, зокрема проектів, що фінансуються ЄС. 

Професор Л. Я. Федонюк – учасник конференції « 5th Baltic University Programme Rectors' Conference» (2018 рік)

Учасники конференції "International Cooperation of Universities in the Area of Lifelong Learning" ("Міжнародне співробітництво університетів у сфері безперервного навчання"): проф. Л. Я. Федонюк, доц. Л. П. Мартинюк, проф. О. Р. Боярчук (2018 рік)

Семінар було організовано за участю викладачів Українського Католицького Університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського». Метою заходу було ознайомити слухачів із стратегіями щодо налаштування аудиторії до навчально-орієнтованої активності, стратегіями щодо зацікавленості слухачів навчальним матеріалом курсу та/або дисципліни, стратегіями щодо удосконалення (редизайну) робочих навчальних програм. Протягом трьох днів було проведено п’ять тренінгів на наступні теми: «First Day of Class Boot Camp!», «It’s on the Syllabus: Building Your Best Course Outline», «Constructive Alignment: Elements from the Course (Re)Design Institute», «Supporting or Spoon-feeding? Fostering Student Responsibility for Learning», «Flipping Classes in Post-Secondary: Moving Your Lecture outside of Class Time».

Протягом 2020-2021 року в рамках Балтійської університетської програми викладачі кафедри (проф. Федонюк Л.Я., доц. Ярема О.М., асист. Скиба О.І. взяли активну участь в серії он-лайн вебінарів «Implementing sustainability at universities», які проводились професорами Ар'єном Уолсом (8.12.2020), Шеперд Уреньє (12.01.2021), Ульрікою Перссон-Фіш'є (9.02.2021), Девідом Кронлідом (9.03.2021) - представниками Національного центру Фінляндії при Університеті Упсали, Шведського міжнародного центру освіти сталого розвитку. Під час проведення вебінарів учасників знайомили із можливими шляхами впровадження цілей сталого розвитку в освітній процес і наукову роботу навчальних закладів.

Професор Л.Я. Федонюк, доцент О.М. Ярема, асистент О.І. Скиба – слухачі лекцій он-лайн вебінару «Implementing sustainability at universities» (2021 рік)

Однією з головних тем вебінару був аналіз кращих практик інтегрування парадигми сталого розвитку в освітні програми. Учасники ділилися своїм баченням ролі університетів у досягненні цілей сталого розвитку, обговорювали, які виклики та які можливості постають у цій сфері для України. Говорили також про роль наукових досліджень та технічних досягнень в контексті цілей сталого розвитку. Яке значення партнерства – між університетами, органами влади, фінансовими установами, бізнесом, міжнародними організаціями – у досягненні цілей сталого розвитку? Які є шляхи поширення та обміну досвідом? Відповідь на ці питання намагалися знайти учасники вебінарів після цілої низки дискусій – викладачі провідних університетів, представники громадських організацій і бізнесу.

Впродовж 2020-2021 навчального року професор Федонюк Л.Я. взяла участь у роботі он-лайн воркшопів «Qualitative Research Methodology course» (27.01.2021, 24.02.2021, 24.03.2021, 28.04.2021, 26.05.2021, 28.06.2021), які проводились групою викладачів із університету МакЮена (Канада). Впродовж навчання учасники розглядали питання, присвячені узагальненню основних прийомів і принципів у галузі методики навчання, вивчали основні етапи технології історико-педагогічного дослідження, яка має на меті прищепити студентам стійкий інтерес до пізнання історико-педагогічних явищ та розвивати уміння співвідносити історичний досвід виховання з потребами сучасної освіти.

Професор Л.Я. Федонюк – учасник он-лайн воркшопу «Qualitative Research Methodology course» (2021 рік)

Викладачі університету МакЮена детально зупинялись на кількісних та якісних методах в експериментальних дослідженнях з методики навчання різноманітних дисциплін, знайомили слухачів із новим термінологічним апаратом, методами, способами та інструментами методичного експерименту. Зокрема, було зазначено, що будь-які первинні дослідження завжди пов’язані зі збором та аналізом емпіричних даних. Лише після цього дослідник може робити висновки щодо досліджуваного питання. У випадку кількісних (quantitative) методів емпіричні дані характеризуються вимірюваністю, тобто можуть бути оцінені за допомогою числових показників. До даних такого типу належать, наприклад, вік або стать (скільки у експериментальній групі жінок та чоловіків?) учасників дослідження. Кількісні методи концентруються на запитанні: «скільки разів зустрічається/проявляється елемент, що нас цікавить?». Кількісні дослідження переважно використовують дедуктивну парадигму, коли на основі існуючої теорії висувається гіпотеза, яка в подальшому перевіряється емпіричним шляхом. На противагу цьому якісні (qualitative) дослідження зосереджуються на запитанні «як?». Емпіричні дані якісних досліджень зазвичай мають вигляд опису або характеристик. У практичній площині якісні дослідження часто є індуктивними, тобто такими, у яких теоретичні викладки є похідними від отриманих практичних результатів, і використовуються з метою попередньої оцінки досліджуваної проблеми. До основних кількісних інструментів проведення експериментальних досліджень можна віднести: тести, оцінювання, опитування. Якісні методи дослідження в методиці ре, інтерв’ю, вербалізація мислення.

20 червня 2018 н.р. на базі кафедри медичної біології проведено атестацію випускників медичного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» за спеціальністю 6.040102 «Біологія». 

Атестація випускників за спеціальністю «Біологія» включала відповіді на теоретичні питання з дисциплін медико-біологічного, фізіологічного та фізико-хімічного профілю, розв’язування ситуаційних задач і виконання практичних завдань. 

За підсумками атестації випускників на відмінно склали 83 % студенти та 17 % – добре.

Студентка Костяк Сніжана під час здачі  комплексного державного іспиту "Біологія та хімія" по випуску бакалаврів спеціальності "Біологія" (2018 рік)

Студентка Шкорба Юлія під час здачі  комплексного державного іспиту "Біологія та хімія" по випуску бакалаврів спеціальності "Біологія" (2018 рік)

У рамках проєкту «Відчуй себе студентом!», започаткованим Тернопільським національним медичним університетом імені І. Горбачевського, 15 травня 2023 року відбулося знайомство майбутніх абітурієнтів з кафедрою медичної біології. Викладачі кафедри ознайомили майбутніх студентів з навчальними аудиторіями та навчально-біологічним музеєм, провели тематичні майстер-класи з основ біології індивідуального розвитку, медичної генетики та медичної паразитології.

Майбутні студенти під час майстер-класу з медичної паразитології на кафедрі медичної біології (2023 рік)

У школярів було чимало запитань, вони із захопленням слухали розповіді викладачів, дізнавшись багато корисної для себе інформації та прийнявши участь у майстер-класах. Живе спілкування, інформація з перших уст, музей, навчальні аудиторії, в яких буде проходити студентське життя, позитивний настрій та яскраві враження – все це та набагато більшого гості отримали від відвідування кафедри медичної біології!