На кафедрі медичної біології навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською. На кафедрі медичної біології викладається близько 20 дисциплін. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Професор Федонюк Л. Я. читає лекцію вітчизняним студентам спеціальності «Медицина» з розділу «Медична генетика» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

На кафедрі оформлені 3 аудиторні кімнати з навчальних розділів «Біологічні основи життєдіяльності людини», «Основи генетики людини», «Медична паразитологія», в яких мають можливість займатись 8 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені світловими мікроскопами, навчальними таблицями, муляжами, музейними експонатами, вологими мікропрепаратами, навчальними наборами.

У розпорядженні кафедри є також два приміщення навчально-біологічного музею та допоміжні приміщення (кабінет завідувача кафедри, 2 приміщення викладацької).

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською та російською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Асистент О. М. Ярема і асистент І. Б. Привроцька у методичному кутку кафедри (2015 рік)

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 7 віртуальних навчальних програм. Розробляються сценарії ще 4 віртуальних програм. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово.

Віртуальні навчальні програми, створені викладачами кафедри медичної біології (2011-2014 рр.)

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

Конструктивні завдання, які використовуються у навчальному процесі кафедри

Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» та «Крок-1. Стоматологія».

Підготовка студентів до здачі ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» та «Крок-1. Стоматологія» (2016 рік)

У роботі кафедри медичної біології проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Студенти першого курсу готуються до складання практичних навичок (2016 рік)

Впродовж 2012-2014 років на кафедрі було запроваджено здачу об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) вітчизняними та іноземними студентами І курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа» та студентами ІІ курсу з нормативним терміном навчання, що дозволило проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з дисципліни.

Проведення об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) вітчизняними та іноземними студентами І курсу медичного факультету (2013 рік)

Щомісячно викладачами кафедри медичної біології проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять, а саме: переглянути фотографії каріотипів із хромосомними захворюваннями, мікропрепарати збудників, що виносяться на іспит, отримати консультацію із розв’язування задач із генетики.

Впродовж навчального року силами викладачів систематично поновлюється табличний фонд для україномовних та іноземних студентів, розробляються робочі зошити до практичних занять для студентів усіх спеціальностей.

Впродовж 2016-2017 н.р. кафедра медичної біології була оснащена наступними технічними засобами: мультимедійний проектор, відеосистемами, відеокамерами для світлового мікроскопа, що активно використовуються під час читання лекцій та проведення практичних занять.

Асистент О. М. Ярема читає лекцію для вітчизняних студентів спеціальності «Фармація» з використанням мультимедійного засобу навчання (2016 рік)

Асистент Л. Б. Фурка проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Стоматологія» з розділу «Медична паразитологія» з використанням мультимедійних засобів навчання (2017 рік)

У грудні 2016 року придбано оптикоелектронну систему «SEO-JMAGLAB» для мікроскопічних досліджень мікро- і макрооб’єктів, що широко використовується на практичних заняттях з розділу «Медична паразитологія».

Асистент Н. Б. Гливка проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з розділу «Медична паразитологія» з використанням макропрепаратів (2016 рік)

Оптикоелектронна система «SEO-JMAGLAB» для мікроскопічних досліджень мікро- і макрооб’єктів.

Асистент О. Ю. Ружицька проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Стоматологія» з розділу «Медична паразитологія» з використанням оптикоелектронної системи (2017 рік)

Асистент О. М. Загричук проводить практичне заняття для студентів спеціальності «Медицина» з розділу Медична паразитологія» (2018 рік)

У 2016-2017 н.р. були розроблені матриці компетентностей, які внесені у робочі навчальні програми та методичні вказівки для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів. Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Медична біологія», що проходить на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» м. Чернівці. У 2016-2017 н.р. наші студенти отримали наступні нагороди:

Учасники та переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична біологія» (2016 рік)

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри медичної біології є авторами та співавторами 2 підручників із відповідних предметів і понад 10 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

Навчально-методичні матеріали, які використовуються у навчальному процесі кафедри

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності. У 2017 р. викладачі кафедри асист. Ярема О.М. та асист. Ружицька О.Ю. отримали посвідчення школи молодого викладача. 18-20 жовтня 2017 року на базі Українського Католицького Університету (м. Львів) відбувся семінар-тренінг “Faculty Development Centre” для викладачів вищих навчальних закладів України, який проводили проф. Синтія Заттер (Cynthia Zutter, PhD, Vice Provost) та Каролайн Айвз (Carolyn Ives, Director (CAFÉ)) з університету МакЮена (Едмонтон, Канада).

Учасники семінару-тренінгу: Дмитро Мазін, зав. кафедри англійської мови Києво-Могилянської академії, доц. Вікторія Фурдела, Каролайн Айвз – лектор, проф. Лариса Федонюк (2017 рік)

Семінар було організовано за участю викладачів Українського Католицького Університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського». Метою заходу було ознайомити слухачів із стратегіями щодо налаштування аудиторії до навчально-орієнтованої активності, стратегіями щодо зацікавленості слухачів навчальним матеріалом курсу та/або дисципліни, стратегіями щодо удосконалення (редизайну) робочих навчальних програм. Протягом трьох днів було проведено п’ять тренінгів на наступні теми: «First Day of Class Boot Camp!», «It’s on the Syllabus: Building Your Best Course Outline», «Constructive Alignment: Elements from the Course (Re)Design Institute», «Supporting or Spoon-feeding? Fostering Student Responsibility for Learning», «Flipping Classes in Post-Secondary: Moving Your Lecture outside of Class Time».

Протягом 2017-2018 н.р. на кафедрі медичної біології була прочитана відкрита лекція доц. Подобівським С.С. на тему: «Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини».

20 червня 2018 н.р. на базі кафедри медичної біології проведено атестацію випускників медичного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» за спеціальністю 6.040102 «Біологія».

Атестація випускників за спеціальностю «Біологія» включала відповіді на теоретичні питання з дисциплін медико-біологічного, фізіологічного та фізико-хімічного профілю, розв’язування ситуаційних задач і виконання практичних завдань.

Випускники зі спеціальності «Біологія та хімія» під час іспиту (2018 рік).

За підсумками атестації випускників на відмінно склали 83 % студенти та 17 % – добре.

У серпні 2018 н.р. асист. Привроцька І.Б. отримали міжнародний сертифікат рівень володіння англійською мовою В 2.

24-25 січня 2018 року у м. Турку (Фінляндія) відбувся міжнародний науковий форум « 5th Baltic University Programme Rectors' Conference» в рамках Балтійської Університетської Програми, організований Секретаріатом BUP (Швеція, Упсальський університет) та Секретаріатом Асоціації BUP (Фінляндія, Університет Академії Турку). Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського представила завідувач кафедри медичної біології, професор Л. Я. Федонюк.

Завідувач кафедри медичної біології, професор Л. Я. Федонюк – учасник конференції (2018 рік).

12 квітня 2018 року у м. Познань (Польща) відбулась конференція «International Cooperation of Universities in the Area of Lifelong Learning», яка була організована Університетом вищої банківської школи (WSB University) міста Познань. Основною метою конференції було встановлення співпраці між вищими навчальними закладами; між університетами та організаціями, що працюють у сфері безперервного навчання для обміну досвідом в області безперервного навчання та створення можливості для міжнародних проектів, зокрема проектів, що фінансуються ЄС.

Учасники конференції "International Cooperation of Universities in the Area of Lifelong Learning" ("Міжнародне співробітництво університетів у сфері безперервного навчання"): проф. Лариса Федонюк, доц. Лариса Мартинюк, проф. Оксана Боярчук (2018 рік).

Впродовж 25-27 квітня на базі Буковинського державного медичного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Медична біологія».

За результатами ІІІ частин олімпіади (комп'ютерне тестування; співбесіда по мікро- та макропрепаратах; письмове інтегроване завдання) студентка 13 групи 1-го курсу медичного факультету Дяденчук Аліна Ігорівна отримала перемогу та нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Грамотами за високі показники при вирішенні тестових завдань нагороджені студенти медичного факультету: Семків Мирослава Ростиславівна (7 група) та Шандрук Дарина Олександрівна (13 група), які теж представляли команду студентів нашого навчального закладу.

Учасники олімпіади (2018 рік).

Голова організаційного комітету олімпіади, ректор Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Бойчук Тарас Миколайович вручає нагороду (2018 рік).