Наукова робота кафедри медичної біології передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 14 патентів на винахід, а також 9 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано понад 700 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема за 2016-2017 н.р. опубліковано 15 статей, зокрема у фахових виданнях - 13, виданнях з індексом Scopus – 1, з індексом Web of Science - 1, опубліковано 44 тези, в тому числі закордоном - 10.

Наукові здобутки працівників кафедри медичної біології (2015-2017 рр.)

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

На даний час виконується одна дисертаційна робота на тему "Оксидативний статус та стан захисних систем організму у щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2" (Фурка О. Б.).

Наукова робота кафедри медичної біології започаткована першим завідувачем Яременком І. І. Коло його наукових інтересів було дуже широким. Яременко І. І. був автором 80 наукових публікацій, в тому числі 4 монографій: «Виготовлення наочних посібників з зоології» (1966), «Біологічний кабінет у школі» (1968), «Отруйні тварини» (1968), «Міф і дійсність» (1971).

Монографії доцента І. І. Яременка

У монографії «Виготовлення наочних посібників з зоології» Іван Іванович описав способи виготовлення наочних матеріалів: тушок і опудал птахів, дрібних ссавців, риб і земноводних, плазунів; скелетних препаратів хребетних тварин, а також сухих, вологих і простих постійних мікропрепаратів.

Монографія «Біологічний кабінет у школі» присвячена питанням облаштування біологічного кабінету, класу-лабораторії, препараторської кімнати. Іван Іванович надав поради щодо збирання ботанічних і зоологічних об’єктів, утримання їх у кутку живої природи. У монографії «Отруйні тварини» Яременко І.І. у цікавій та популярній формі описав зовнішній вигляд, умови життя, поведінку та значення у житті людини отруйних плазунів і земноводних, які поширені на Тернопільщині. Монографія «Міф і дійсність» є книгою науково-популярного характеру, на сторінках якої Іван Іванович розмірковував над проблемами довголіття, познайомив читача з діяльністю вчених-геронтологів, висловив свій погляд на безсмертя душі та трактування його релігією.

Наукова спадщина Івана Івановича Яременка різностороння та багатогранна. У 1955 році він захистив дисертацію на тему «Дубовий шовкопряд в колгоспах Прикарпаття» та відповідно до рішення Ради Інституту зоології АН УРСР отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук. При вивченні біології та екології дубового шовкопряда він розробив метод його вирощування на твердих породах дерев (дуб, граб). Його практичні рекомендації використовувалися в колгоспах Івано-Франківської та Закарпатської областей. Велика кількість робіт Івана Івановича були присвячені питанню можливості оздоровлення населених пунктів шляхом використання в зелених насадженнях фітонцидовмісних видів рослин. Із цією метою він вивчав фітонцидну активність декоративних і дикорослих рослин із різних родин. Яременко І.І. започаткував перший науковий напрямок кафедри біології – медична паразитологія. Протягом багатьох років він проводив дослідження біологічних особливостей паразитів – гельмінтів і розробляв засоби боротьби з ними.

Під керівництвом Яременка І.І. були виконані та захищені у 1968 р. дві кандидатські дисертації, присвячені вивченню біології збудників трихінельозу та ехінококозу.

Автореферати дисертаційних робіт, виконання яких очолював доцент І .І. Яременко (1968 рік)

Перші кандидатська (1968 рік) і докторська (1993 рік) дисертації кафедри медичної біології були виконані саме Н. А. Куліковою. Ніна Андріївна уперше на Західному Поділлі провела комплексне динамічне вивчення на популяційному рівні біології та екології трихінел, епідеміології, епізоотології трихінельозу. Результати цих досліджень стали біологічною основою для розробки науково обґрунтованої системи протитрихінельозних профілактичних заходів, впровадження яких сприяло зниженню захворюваності населення на трихінельоз на Західному Поділлі.

Професор Н. А. Кулікова проводить трихінелоскопію (1989 рік)

З 1974 до 1999 року кафедру біології очолював професор Локай Анатолій Іванович. Наукова діяльність професора А. І. Локая була присвячена токсикології. Він зорганізував наукову лабораторію кафедри біології, де проводили фундаментальні дослідження щодо отруєнь шапковими грибами, зокрема блідою поганкою.

Професор А. І. Локай та колектив кафедри медичної біології, який він очолював (1990 рік)

Оригінальність досліджень полягала в тому, що використовувалася нативна отрута блідої поганки. Аналіз та узагальнення результатів експериментальної роботи дали можливість розробити клініко-лабораторну діагностику гострих шлунково-кишкових захворювань, яку використовують і наводять донині у «Методичних рекомендаціях», виданих НДІ ім. Скліфосовського (Москва). Обґрунтовані методи ефективного комплексного лікування хворих після отруєння блідою поганкою з використанням гормональних і коферментних препаратів.

Автореферат і фрагмент кандидатської дисертаційної роботи, виконаної старшим викладачем Р. Є. Нечай (1990 рік)

Ще 1988 року у лабораторії кафедри біології була обґрунтована доцільність використання таурину в лікуванні отруєнь блідою поганкою. Наказом Міністра охорони здоров'я України від 22 жовтня 1997 року таурин дозволений до медичного застосування.

У подальшому наукова діяльність кафедри розширювалась і до великої кількості біологічних спрямувань приєднались наступні наукові напрямки:

1) морфологічний:

· Морфофункціональний стан ліофілізованих ксенодермотрансплантантів та особливості регенераторних процесів опікових ран при їх застосуванні (Бігуняк Т. В., 2000-2002 рр.)

· Структурна організація шлуночково-судинних та передсердно-шлуночкових клапанів серця у пре- та постнатальних періодах онтогенезу та при набутих вадах серця (Федонюк Л. Я., 2009-2016 рр.)

· Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом (Ярема О. М., 2010-2014 рр.)

· Закономірності ремоделювання структур тонкої кишки при дії кадмію на організм тварин різних за віком (Ружицька О. Ю, 2010-2014 рр.)

· Особливості кровопостачання передсердно-шлуночкових та шлуночково-судинних клапанів серця у людей зрілого віку (Федонюк Л. Я.,2012-2017 рр.)

· Дослідження структурно-функціональних особливостей бронхів та легень при експериментальній бронхопневмонії (Рибіцька Л. Н., 2011-2012 рр.)

Доцент Л. Н. Рибіцька проводить експериментальну частину наукового дослідження (2011 рік)

2) молекулярно-генетичний:

·Вивчення факторів розвитку коагулопатій, хромосомних та мітохондріальних хвороб людини (Бігуняк Т. В., 2008-2015 рр.)

· Застосування методів генетики у медицині (Бігуняк Т. В., 2008-2015 рр.)

· Генетичні аспекти скринінгу новонароджених із фенілкетонурією у Тернопільській області (Бігуняк Т. В., 2013-2014 рр.)

3) біохімічний:

· Вплив поліненасичених жирних кислот родини ω-3 і ω-6 на ліпогенез і холестериногенез у білих щурів і морських свинок при навантаженні холестерином (Покотило О. С., 2003-2006 рр.)

· Особливості обміну ліпідів та стану прооксидантно-антиоксидантної системи за дії етилового спирту та тетрацикліну (Недошитко Х. Ю.,2007-2014 рр.)

· Особливості оксидативного метаболізму за експериментального гострого панкреатиту та шляхи корекції (Привроцька І. Б., 2009-2015 рр.)

· Оксидативний статус і стан захисних систем організму щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету другого типу (Фурка О. Б., 2011-2018 рр.)

4) біотехнологія рослин:

· Дослідження біохімічного складу калюсної культури у тканинах лікарських рослин за методикою культивування in vitro (Тусик О. Т., 2009-2013 рр.)

· Вивчення культури in vitro Deschampsia Aynarctica E. Desv. (Загричук О. М., 2008-2017 рр.)

Асистент О. Т. Тусик проводить дослідження лікарських рослин, вирощених in vitro (2012 рік)

5) паразитологічний:

· Вивчення гельмінтозів, поширених в Україні (Бігуняк Т. В., Привроцька І. Б., 2007-2013 рр.)

· Вплив кліщів домашнього пилу на організм людини (Бігуняк Т. В., 2007-2008 рр.)

· Клініко-епідеміологічні особливості природженого токсоплазмозу (Бігуняк Т. В., Рибіцька Л.Н., 2011-2012 рр.)

· Епідеміологічні особливості сальмонельозу (Бігуняк Т. В., 2011-2013 рр.)

· Дослідження видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів на території західного регіону України ( Федонюк Л. Я., Подобівський С.С., 2016-2018 рр.)

Починаючи з 2016 року на кафедрі розпочалося комплексне вивчення іксодових кліщів і Лайм-бореліозу. Було затверджено тему науково-дослідної роботи кафедри “Дослідження видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів на території західного регіону України” (реєстраційний номер № 0117U003025).

Доц. С. С. Подобівський проводить ідентифікацію кліщів з використанням оптикоелектронної системи «SEO-JMAGLAB» у науково-дослідній лабораторії університету (2017 рік)

Л. Я. Федонюк, С.С. Подобівським опубліковано наукові праці з питання дослідження кліщів, зроблено ряд виступів на наукових форумах. Із досліджуваного питання заплановано затвердження тем двох дисертаційних робіт у 2018 році.

6) екологічний:

· Вплив біоритмів на здоров’я людини (Яковенко М.Я., 1980-2004 рр.)

· Охорона довкілля та здоров’я людини (Грималюк О.І., 2013-2015 рр., Федонюк Л. Я. 2016 -2018 рр.)

Започатковано співпрацю з закордонними вищими навчальними закладами у рамках Балтійської Університетської Програми (БУП). 27-29 березня 2017 року на базі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка відбулися збори правління та зустріч керівників Центрів Балтійської університетської програми (Bultic University Programme).

У рамках зустрічі, на якій були присутні Мадлен Гренвік – директор Балтійської університетської програми (Швеція), Марія Хейна – галузевий менеджер Балтійської університетської програми (Швеція), Паула Ліндроос – директор центру (Фінляндія), Бернд Делаковіч – директор центру (Німеччина), Яна Кодімова –директор центру (Чеська Республіка), Александр Цехер – директор центру (Словацька Республіка), Лінас Клюцінінкас – директор центру (Литва), Ірина Кріба – директор центру (Україна), було проведено міжнародний воркшоп, на якому Паула Ліндроос представила основні принципи проекту «Baltic Science Network» щодо вирішення питання пошуку партнерів у сфері екологічного менеджменту та управління, питань сталого розвитку та демократії в регіоні Балтійського моря.

Л. Я. Федонюк і Г. І. Фальфушинська – учасниці міжнародного воркшопу «Bultic Science Network» (2017 рік)

Під час зустрічі завідувач кафедри медичної біології Л. Я. Федонюк представила концепцію проекту «Актуальні екогенетичні аспекти патології людини та тварин в умовах глобальної екологічної кризи» та можливості його ступеневої реалізації на базі нашого університету. Було зазначено, що в системі вертикально-горизонтальної структури навчального та науково-практичного співробітництва, проведення інтернет-конференцій, наукових симпозіумів, тематичних семінарів, природничих читань, майстер-класів, наукових форумів для молодих науковців, круглих столів, еко-квестів, наукових пікніків, педагогічних тренінгів, матиме більшу ефективність та раціональність при горизонтальній систематизації. Запропонована концепція отримала схвальні відгуки керівників організації та учасників воркшопу.

9-10 жовтня 2017 року в м. Упсала (Швеція) відбулася зустріч представників навчальних закладів Європи «Preparatory Meeting for the BUP Rectors Conference», на якій завідувач кафедри медичної біології проф. Л. Я. Федонюк представила концепцію проекту «Vital Ecogenetic Aspects of Human and AnimalPathology Under Conditions of Global Ecological Crisis» з метою підвищення якості освіти та наукових досліджень у межах співпраці з партнерами Балтійської наукової мережі в регіоні Балтійського моря.

Л. Я. Федонюк представляє концепцію проекту «Актуальні екогенетичні аспекти патології людини та тварин в умовах глобальної екологічної кризи» (2017 рік)

Під час роботи конференції було розглянуто стратегічний план для Балтійської Університетської Програми на період 2017-2020 років, ідея якого полягає в тому, що 17 цілей сталого розвитку будуть стимулювати дії в межах країн, людей, їх партнерства, процвітання та миру. Цілі стосуються наступних тем: Бідність, Голод, Охорона здоров'я, Освіта, Ґендер/рівність, Вода/санітарія, Енергія, Робота, Зниження нерівності, Промис­ловість/інновації/інфраструктура, Міста/громади, Споживання/виробництво, Клімат, Життя в воді, Життя на Землі, Мир/Правосуддя, Партнерство.

24-26 травня 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні», присвячена 115-й річниці з дня народження І.Яременка.

Відкриття конференції розпочалося 24 травня з привітання та вступного слова проректора з наукової роботи, професора І.М.Кліща.

Привітання та вступне слово проректора з наукової роботи, професора І.М.Кліща (2018 рік)

Також з вітальними словами виступили директор ННІ медико-біологічних проблем, доцент Н.І.Ткачук, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, професор Н.М.Дробик, начальник відділу науково-дослідної роботи та екологічної освіти Природного заповідника «Медобори» Я.І.Капелюх.

Завідувач кафедри медичної біології, професор Л.Я.Федонюк розпочала пленарне засідання доповіддю «Іван Іванович Яременко – педагог і дослідник біологічного циклу», в якій висвітлила життєвий шлях, науковий доробок і громадську діяльність першого завідувача кафедри біології Тернопільського медичного інституту, кандидата біологічних наук, доцента І.І.Яременка.

Завідувач кафедри медичної біології, професор Л.Я.Федонюк розпочала пленарне засідання доповіддю «Іван Іванович Яременко – педагог і дослідник біологічного циклу» (2018 рік)

На завершення доповіді виступив онук І.І.Яременка – Андрій Віталійович Яременко, який висловив щиру подяку адміністрації університету та організаторам конференції за гідну пам’ять дідуся. А.І.Яременко наголосив на актуальності теми науково-практичної конференції

Онук І.І.Яременка – Андрій Віталійович Яременко висловив щиру подяку адміністрації університету та організаторам конференції за гідну пам’ять дідуся (2018 рік)

Роботу конференції продовжило секційне засідання, на якому з результатами власних досліджень виступили: доцент кафедри медичної біології С.С.Подобівський із доповіддю «Медико-біологічне значення та морфо-фізіологічні особливості кліщів виду Ixodes ricinus та Dermacentor reticulatus в екосистемах Тернопільської області як господарів і переносників інфекційних хвороб людини», професор кафедри патологічної фізіології О.В.Денефіль з доповіддю «Статеві особливості впливу хронічного стресу на розвиток патології ендокринної системи», студент Хуберт Мікоша з доповіддю «Genesis, Consequences and Ways of Solution of Eutrophication Problem by the Example of Warmian-Masurian Lakes in Poland», асистент кафедри медичної біології І.Б.Привроцька з доповіддю «Educational-Biological Museum is a Teaching Resource of Medical Biology Department», аспірант кафедри патологічної фізіології О.А.Костюк з доповіддю на тему «Вплив етанолу на ферментну активність тварин з різною емоційною стійкістю».

Виступ доцента кафедри медичної біології С.С.Подобівського із доповіддю «Медико-біологічне значення та морфо-фізіологічні особливості кліщів виду Ixodes ricinus та Dermacentor reticulatus в екосистемах Тернопільської області (2018 рік)

Конференцію відвідали представники різних вищих навчальних закладів України, зокрема Буковинського державного медичного університету – професор О.М.Слободян, Національного університету фізичного виховання і спорту України – професор В.А.Пастухова, професор О.І.Ковальчук, професор Г.В.Лук’янцева,, Національної академії внутрішніх справ – професор Л.Т.Котляренко. Також на конференцію завітав гість з міста Турку (Фінляндія), спеціальний радник наукових проектів міжнародного університету прикладних наук Турку – Ярі Хієтаранта.

Учасники конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» (2018 рік)

25 травня учасники конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» відвідали природний заповідник «Медобори», на території якого було проведено виїзне секційне засідання та природничий лекторій. Другий день роботи був присвячений огляду генофонду рослинного та тваринного світу, вивченню природоохоронних об’єктів та засобів і методів охорони природи заповідника «Медобори». Учасники та гості конференції ознайомилися з моніторинговими дослідженнями за програмою Літопису природи.

Огляд генофонду рослинного та тваринного світу, вивчення природоохоронних об’єктів та засобів і методів охорони природи заповідника «Медобори» учасниками конференції (2018 рік)

За 2017-18 н.р. викладачі кафедри були авторами і співавторами 3 монографій, 2 підручників і 1 посібника: ”Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія”, ”Патогенетичні аспекти антибіотикотерапії за хірургічної інфекції”, ” Життя для науки:монографія ”, ” Анатомія та фізіологія з патологією ”, ”Handbook of Human natomy ”, ”Біологія. Державний екзамен: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 «Біологія*» і 7.04010101 «Хімія*» ”.

Викладачами кафедри видано 13 статей, яких 5 статей у журналах з наукометричним індексом Scopus і 6 з індексом Web of Science: “ Эпигенетические и генетические аспекты синдрома Ретта, ассоциированные с эпимутацией C-mC трансгенерационном наследовании ”, ” Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии, ” Inhibitors of Poly(ADP-Ribose) Polymerase-1 as Agents Providing Correction of Brain Dysfunctions Induced by Experimental Diabetes Experimental Diabetes-Induced Brain Dysfunctions ”, ” Морфо-фізіологічні особливості та медичне значення іксодових кліщів родів Ixodes Latr. та Dermacentor fabr.– ектопаразитів людини і тварин у Західній Україні”.

Науковими здобутками викладачів кафедри є участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських і вузівськиї конференціями, за результатами яких видано 32 тези і матеріали конференцій.

Двоє студентів під керівництвом проф. Л.Я. Федонюк взяли участь у конференції «XII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» і отримали призові місця: І (Мікоша Хуберт Віктор 3 курс, 39 група); ІІ (Сучинська Христина 1курс, 1 група).

Учасники конференції «XII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених»: проф. Федонюк Л.Я., Мікоша Хуберт Віктор, Сучинська Христина (2018 рік)

В рамках Балтійської Університетської Програми в період із 04 вересня по 18 вересня 2018 року студент-гуртківець Хуберт Мікоша взяв участь у міжнародній конференції Sustainability Applied in International Learning (SAIL), яка відбулася у відкритому морі на борту корабля Фридерік Шопен. В рамках цієї захоплюючої подорожі студенти-учасники конференції виконували проектні роботи, презентації, читали лекції та дискутували щодо питань сталого розвитку, змін клімату та наслідків цього, охорону навколишнього середовища, а також розглядали деякі питання галузі охорони здоров’я. Учасники SAIL також мали можливість відчути себе штурманом, коком, капітаном корабля.

Під час роботи та відпочинку в рамках проведення літньої конференції «Sustainability Applied in International Learning» на борту корабля Фридерік Шопен (2018 рік)

Сертифікат, виданий Хуберту Мікоша за участь у SAIL (04.09.2018 – 18.09.2018 рік)

З 27 по 30 січня 2019 року завідувач кафедри Федонюк Лариса побувала у м. Таллінн (Естонія), де взяла участь у роботі серії тренінгів та семінару в рамках проекту: «Переосмислення педагогіки щодо впровадження освіти про Сталий Розвиток в країнах-учасниках Балтійської Університетської Програми», організованого координаторами Балтійської Університетської Програми університету Упсали (Швеція) з метою вивчення основ Сталого Розвитку та впровадження проекту «Основи Сталого Розвитку» у навчальний процес ТДМУ.

Учасники семінару та воркшопів – предсnавники навчальних закладів – учасників BUP (2019 рік)

Мета і завдання семінару були визначені у презентації «Роль освіти у глобальній дисфункції 21 століття» д-ра Шеперда Уржіна (університет Упсали, Швеція), яка була присвячена розкриттю завдань перед освітніми закладами щодо реалізації цілей Сталого Розвитку до 2030 року і на довгострокову перспективу.

Шеперд Уржін (університет Упсали, Швеція) презентує доповідь «Роль освіти у глобальній дисфункції 21 століття» (2019 рік)

Учасники воркшопу впродовж трьох днів прийняли активну участь у групових дискусіях та розробці проектів щодо місії освітніх закладів, розуміння та визначення Сталого Розвитку та можливостей їх застосування в навчальних закладах.

Учасники воркшпу Лариса Федонюк та Ганна Сатурська під час роботи у групових дискусіях, розробці проектів (2019 рік)

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України долучився до проекту та братиме участь у реалізації цілей Сталого розвитку шляхом запровадження навчальної дисципліни, зосередженої на принципах Сталого Розвитку для студентів 1 курсу, які будуть здобувати освітній рівень магістрів зі спеціальності «Громадське здоров’я», що буде першим важливим кроком у даному напрямку.

Організатори семінару: Шеперд Урджін (Швеція) та Тетяна Поляєва (Естонія) з представниками ТДМУ: Ларисою Федонюк та Ганною Сатурською (2019 рік)

В рамках даного візиту відбувалася тісна співпраця між координаторами Балтійської Університетської Програми та викладачами-представниками вищих навчальних закладів Естонії, Литви, Швеції, України, Білорусії, Польщі, Росії, спрямована на підтримку впровадження Принципів Сталого Розвитку в університетах, які мають можливість надавати освітні послуги на високому рівні з сучасними підходами до вирішення проблем сьогодення, де викладачі мають спеціальні навики та дійові методики викладання і покликані впроваджувати вивчення основ і принципів Сталого Розвитку.

З 8 по 11 жовтня 2019 року завідувач кафедри медичної біології Федонюк Лариса та завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Сатурська Ганна побували у Гродненському державному університеті імені Янки Купали (Республіка Білорусь), де взяли участь у роботі фінального семінару в рамках освітнього проекту: «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської Університетської Програми», організованого координаторами Балтійської Університетської Програми університету Упсали (Швеція). У роботі цього семінару також прийняли участь 47 викладачів із навчальних закладів Швеції, Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, Росії та трьох університетів України.

Учасники проекту «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської Університетської Програми» (2019 рік)

Впродовж трьох днів роботи семінару, а саме та під час секційних засідань і воркшопів було представлено понад 20 виступів представників різних закладів вищої освіти, на яких жваво обговорювались питання обміну досвіду та співпраці в рамках розвитку освітніх програм для реалізації 17 цілей Сталого розвитку.

Учасники семінару з м. Львів (зліва) та м. Рига (справа) під час виступів на секційних засіданнях (2019 рік)

Мета та завдання семінару були представлені у доповіді д-ра Шеферда Уржіна (університет Уппсали, Швеція), яка була присвячена розкриттю завдань перед освітніми закладами щодо реалізації цілей Сталого Розвитку до 2030 року і на довгострокову перспективу.

Доповідь Шеферда Уржіна (університет Упсали, Швеція) (2019 рік)

На семінарі учасники презентували свої освітні проекти в області застосування інтерактивних методів і новітніх практик при викладанні на кафедрах питань щодо Сталого розвитку та їх імплементації в навчальні програми різних дисциплін у своїх університетах. Учасники приймали активну участь у групових дискусіях та обговоренні проектів, розроблених і впроваджених у навчальних закладах Швеції, Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, Росії та України.

Учасники семінару під час воркшопів і групових дискусій в рамках проекту «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської Університетської Програми» (2019 рік)

Професори Лариса Федонюк та Ганна Сатурська виступили з доповіддю про реалізацію освітнього проекту в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, викладачі якого приймають активну участь у реалізації цілей Сталого розвитку шляхом розробки навчально-методичних матеріалів для навчальної дисципліни, зосередженої на принципах Сталого Розвитку для магістрів зі спеціальності «Громадське здоров’я», та зокрема, на досягненні Глобальної цілі 3: "Міцне здоров'я та благополуччя", виступають на симпозіумах та конференціях, публікують статті та тези на тематику, пов’язану з принципами сталого розвитку у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Професор Лариса Федонюк та професор Ганна Сатурська під час та після презентації проекту EduBUP (2019 рік)

Участь у проекті «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської Університетської Програми» дало можливість підвищити професійний рівень учасників та поділитися досвідом викладання основ і принципів сталого розвитку магістрам громадського здоров'я, що є особливо важливим для майбутніх медиків та фахівців громадського здоров'я. У рамках даного візиту відбулось налагодження співпраці між координаторами Балтійської Університетської Програми та викладачами-представниками вищих навчальних закладів Естонії, Литви, Швеції, України, Білорусії, Польщі, спрямоване на підтримку впровадження Принципів Сталого Розвитку в університетах, які надають освітні послуги з сучасними підходами до вирішення проблем сьогодення, де викладачі впроваджують вивчення основ і принципів Сталого Розвитку.

Асистент Скиба О.І. та Амітеш Радж, студент 2 курсу 243 групи, прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience-2019», яка відбулася 5 листопада 2019 року на базі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (хіміко-біологічний факультет) та виступили з доповіддю на тему: «Research of the content of phosphorus and phytoplankton state of in different areas of river Seret in case of sustainable development goal».

Асистент О.І. Скиба та студент Амітеш Радж – учасники конференції «Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience-2019» (2019 рік)

Професор Л.Я. Федонюк та асистент О.І. Скиба прийняли участь у IX International Scientific Conference for Young Scientists, Graduates, Master and PhD Students «Actual Environmental Problems», яка відбулася 21-22 листопада у м. Мінськ (Республіка Білорусь) з онлайн-доповіддю на тему: «Prevention of pollution with heavy metals of hydroecosystems – one of the ways in realization of sustainable development».

Асистент О.І. Скиба під час онлайн-виступу в рамках конференції «Actual Environmental Problems» (2019 рік)

9-11 квітня 2020 року на базі Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України відбулась Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини», яка проходила в режимі он-лайн з дистанційним підключенням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку.

Кожен із днів заходу охоплював наступні напрямки – біологія, медицина, педагогіка. В рамках конференції учасники змогли взяти участь у лекторії «Європейські виміри сталого розвитку», виступити з доповідями під час круглого столу «Прикладні аспекти морфології: здобутки, проблеми, перспективи», присвячений 80-річчю з дня народження професора Я. І. Федонюка та педагогічного тренінгу «Теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я».

Під час конференції було обговорено ряд актуальних питань:

1. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології, екології та біотехнології.

2. Актуальні питання збереження здоров’я людини та навколишнього середовища.

3. Здоров’я людини як медико-біологічна складова.

4. Морфо-функціональний стан тканин, органів і систем органів людини і тварин у нормі та за умов патології.

5. Порівняльна анатомія тканин та органів людини і тварин.

6. Актуальні аспекти патології людини та тварин в умовах екологічної кризи.

7. Навчально-методичне, кадрове та організаційне забезпечення освітнього процесу у підготовці фахівців.

8. Вклад вчених у розвиток медичних, біологічних, педагогічних наук в Україні та за її межами.

Учасникам конференції було репрезентовано документальний фільм-нарис «Ярослав Федонюк: «Що таке життя: мить між минулим і майбутнім», присвячений життєвому та науковому шляху видатному українському вченому-анатому, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору медичних наук, професору Ярославу Івановичу Федонюку, який близько півстоліття, а саме 47 років свого життя, присвятив своїй рідній Alma-Mater. Переглянути фільм можна за посиланням https://youtu.be/w98Q6zZlBYQ