Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який активно функціонує на кафедрі медичної біології.

Старший викладач М. Я. Яковенко – перший куратор студентського наукового гуртка (1970 рік)

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються питання природних рекреаційних ресурсів Тернопільщини, червонокнижних рослин і тварин Тернопілля та України, отруйних рослин і тварин, види отрут та невідкладної медичної допомоги при укусах тварин, обговорюються методи збереження рідкісних і зникаючих видів флори України, розглядаються важливі екологічні проблеми сучасності. На гуртку також розглядаються питання сучасних методів біологічних досліджень, ультраструктурної організації клітин у нормі та при загальних патологічних процесах; розглядаються питання щодо дослідження особливостей культивування та застосування мезенхімальних стовбурових клітин.

Професор Л. Я. Федонюк проводить засідання студентського гуртка, на якому розглядаються питання будови клітин у нормі та при патології (2013 рік)

Асистент О.М. Загричук проводить засідання студентського гуртка, на якому обговорюються проблеми дослідження у культивуванні стовбурових клітин та використання їх в медицині (2019 рік)

У роботу студентського наукового гуртка кафедри також залучаються іноземні студенти. Зокрема, вони приймають участь в пошуку матеріалів щодо важливих питань екологічних проблем у світі. Є учасниками проєкту "Актуальні екогенетичні аспекти патології людини та тварин в умовах глобальної екологічної кризи, спрямованого на вивчення питань сталого розвитку".

Асистент О.І. Скиба зі студентами на засіданні гуртка з доповіддю «Стан гідроекосистем суші в контексті цілей сталого розвитку» (2020 рік)

Особлива увага на засіданнях наукового гуртка кафедри медичної біології звертається на питання медико-біологічних аспектів паразитизму, профілактики паразитарних інвазій, медико-біологічних особливостей збудників сальмонельозу та протозойних інвазій, студенти опрацьовують літературу та готують проєкти щодо вивчення видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів.

Асистент О.М. Ярема зі студентами-гуртківцями з доповіддю «Вірусні захворювання, що передаються кліщами, їх клініка та діагностика» (2019 рік)

Також на засіданнях гуртка розглядаються питання ВІЛ-інфекції, будови та клінічних проявів гарячки Ебола, віроїдів та пріонів; методів дослідження у діагностиці хромосомних та генних захворювань; анеуплоїдій за статевими хромосомами та аутосомами; генних хвороб (гемофілії, фенілкетонурії, алкаптонурії, хвороби Коновалова-Вільсона); пренатальної діагностики природженої та спадкової патології; трансплантації органів і тканин.

Студенти - гуртківці працють над підготовкою стендової доповіді (2014 рік)

Щороку викладачі кафедри очолюють консультування та виконання певних напрямків досліджень студентського наукового гуртка. Зокрема, це проф. Федонюк Л. Я., доц. Бігуняк Т. В., доц. Подобівський С. С., доц. Привроцька І. Б.,ст. викл. Стравський Я. С., ст. викл. Ярема О. М., асист. Ружицька О. Ю., асист. Гливка Н. Б., асист. Загричук О. М., асист. Фурка О. Б., асист. Скиба О. І. У 2016-2017 н.р. студенти-гуртківці працювали над 6 пошуково-дослідницькими проєктами: «Актуальні питання цитології», «Генні хвороби людини», «Наукова публікація: як стати вченим міжнародного рівня», «Тропічні інвазії людини», «Медичне значення ряду Кліщі», «Актуальні питання екології».

Керівники проектів (доц. С. С. Подобівський , асист. О. Ю. Ружицька) разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2017 рік)

Керівники проектів (асист. О. М. Ярема, асист Н. Б. Гливка, асист. О. Б. Фурка) разом із студентами-гуртківцями перед засіданням наукового гуртка (2017 рік)

Впродовж 2017-2018 н. р. студенти-гуртнівці працювали над наступними науковими проєктами: «Іван Іванович Яременко – перший завідувач кафедри медичної біології Тернопільського медичного інституту», «Іван Якович Горбачевський – видатний науковець та громадський діяч», «Навчальні музеї Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського», «Навчальні музеї Тернопільського національного педагогічного університету», «Епідеміологія, клінічні прояви та диференціальна діагностика анаплазмозу», «Експериментальна біотехнологія та генна інженерія у ботаніці», «Екологічні проблеми Тернопільщини та шляхи їх вирішення», «Екологічні проблеми країн Балтійського моря та шляхи їх вирішення», «Екологічно-екскурсійні стежки природно-заповідними об’єктами Тернопільського району», «Екологічно-екскурсійні стежки природно-заповідними об’єктами Гусятинського району».

У 2018–2019 н. р. студенти-гуртківці працювали над 7 пошуково-дослідницькими проєктами під керівництвом викладачів-консультантів. Результати своєї роботи студенти оформляли у вигляді презентацій із застосуванням відеороликів, фрагментів науково-пізнавальних фільмів, кросвордів тощо. Теми: «Вірусні захворювання, що передаються кліщами, їх клініка та діагностика», «Морфо-біологічні особливості кліщів роду Ixodes Dermacentor», «Екологічні особливості аргасових кліщів та їх звʼязок із кліматичними змінами в Україні та світі», «Поширення та екологічні особливості Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Ixodes dommini, Ixodes persulcatus та їх зв’язок із кліматичними змінами в Україні та світі», «Особливості та закономірності паразитарно-хазяйнових звʼязків представників родини Ixodes», «Профілактика та лікування трансмісивних захворювань спричинених кліщами», «Особливості культивування стовбурових клітин та використання в медицині» .

Асистент О.М. Загричук зі студентами при підготовці проекту «Особливості культивування стовбурових клітин та використання в медицині» (2019 рік)

У 2019–2020 н. р. в студентському науковому гуртку кафедри займалось 54 вітчизняних та 12 іноземних студентів, які працювали над наступними пошуково-дослідницькими проєктами «Іксодові кліщі і їх роль у перенесенні збудників інфекційних хвороб», «Стан гідроекосистем суші в контексті цілей сталого розвитку», «Крок – 1 з медичної біології. Результати та перспективи», «Особливості мотивації студентів при навчанні в закладах вищої освіти», «Культивування та кріконсервація різного типу стовбурових клітин», «Стовбурові клітини у терапії асептичних рваних ран», «Використання методів нанотехнологічного походження у медицині». На заняттях гуртка викладачі-консультанти допомагали студентам поглиблювати свої знання, уміння і навички, опрацьовувати наукову інформацію, переконатись в практичному значенні її в майбутній професії. За результатами роботи студентського гуртка 5 кращих наукових робіт були рекомендовані для участі в роботі XХIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, який відбувся 13–15 квітня в ТНМУ.

Асистент О.І. Скиба зі студентами під час звітного засідання з доповіддю «Екологічні особливості аргасових кліщів та їх звʼязок із кліматичними змінами в Україні та світі» (2019 рік)

Асистент О.М. Загричук зі студентами під час звітного засідання з доповіддю «Культивування та кріконсервація різного типу стовбурових клітин.» (2020 рік)

На засідання гуртка часто запрошують ветеранів кафедри, які діляться із студентами своїм багаторічним досвідом наукової діяльності та науковими здобутками.

Зустріч студентів-гуртківців із ветераном кафедри – доцентом М.Я. Яковенком (2014 рік)

Окрім участі в запланованих засіданнях студенти-гуртківці приймають участь у оформленні секцій навчально-біологічного музею ім. І. І. Яременка кафедри медичної біології, реставрації колекції метеликів і вологих макропрепаратів, підбору матеріалів для оформлення навчальних кімнат, пошуку відеофільмів на біологічну тематику.

Асистент О. Ю. Ружицька проводить засідання студентського гуртка, на якому проводиться формування колекції метеликів (2014 рік)

Студенти-гуртківці проводять визначення представників ряду Лускокрилі для формування колекції (2014 рік)

Діяльність студентського наукового гуртка також передбачає формування в її учасників інтересу до виконання науково-дослідних робіт, поглибленого вивчення питань, які стосуються проблем екології, біології кліщів та змін внутрішніх органів при впливі факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. З цією метою студенти-гуртківці активно долучаються до роботи в науковій лабораторії: проводять дослідження живих об’єктів, аналізують і порівнюють отримані дані, роблять висновки. Це дає можливість висвітлити і впровадити результати своєї діяльності таким чином як – участь в олімпіадах, наукових форумах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Студенти-гуртківці проводять експериментальну частину фрагменту наукового дослідження кафедри (2021 рік)

За час існування наукового гуртка студенти беруть активну участь у роботі вітчизняних і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених, зокрема, «Інновації в медицині», «Тенденции современной науки: Научные работы, практика, разработки, инновации», «Научные достижения, наработки, предложения», «Современная наука. Новый взгляд», «Актуальные научные исследования. Теория, практика», «Ptojekty naukowe», Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, який щорічно проходить на базі НОК ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського «Червона Калина» та інші.

Дипломи переможців конкурсу студентських наукових робіт (80-ті роки)

Презентація студентських наукових робіт гуртківцями (1986 рік, 2000 рік)

24-26 квітня 2017 року студенти наукового гуртка кафедри взяли участь у роботі XXI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвяченого 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Двоє студентів: Коніор Давід Рафал (науковий керівник – проф. Федонюк Л. Я.) і Маланчук Артем (науковий керівник – доц. Подобівський С. С.) зайняли відповідно 1 і 2 призові місця.

Наукові керівники (проф. Л. Я. Федонюк , доц. С. С. Подобівський) із призером секції "Біологія" Коніором Давідом Рафалом (2017 рік)

2018 року студенти-гуртківці приставили результати свої досліджень з у ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених. Студент Мікоша Хуберт (науковий керівник роботи – д.м.н., проф. Федонюк Л.Я.) став переможцем у секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія», а студентка Сучинська Христина (науковий керівники: д.м.н., проф. Федонюк Л.Я. та к.б.н. Ярема О.М.) зайняла 2 призове місце у цій же секції.

Учасники конференції «XII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених»: проф. Л. Я. Федонюк, Мікоша Хуберт Віктор, Сучинська Христина (2018 рік)

15-17 квітня 2019 року з результатами наукових досліджень 4 студентів прийняли участь у роботі XХIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, який відбувся на базі НОК ТДМУ «Червона Калина». Студенти 1 курсу медичного факультету Савків Діана та Коваль Дмитро опублікували результати роботи «Екологічні особливості іксодових кліщів та їх зв’язок із кліматичними умовами в Тернопільській області» (науковий керівник доц. Привроцька І.Б.) Тези були представлені в секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія». За результатами роботи наукового форуму студенти посіли 3 призове місце.

Студентка 124 групи Савків Діана – призерка ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (15–17 квітня на базі НОК ТДМУ) з науковим керівником – доцентом І. Б. Привроцькою (2019 рік)

У тій же секції виступили студенти 1 курсу факультету іноземних студентів Арун Арора та Амітеш Радж (науковий керівник доц. Подобівський С.С.). Виступ побудований за матеріалами тез: «Medical-biological significance and morpho-physiological features of variations of Іxodes ricinus and Dermacentor reticulatus in ecosystems of the Ternopil area as humans and adults of human infectious diseases». За змістовну доповідь дані студенти отримали 3 призове місце.

Доцент С.С.Подобівський, асистент О.І. Скиба разом із призерами конгресу студентів і молодих вчених Арун Арора та Амітеш Радж (2019 рік)

13-15 квітня 2020 року на базі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відбувся «24-ий Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». Студенти-гуртківці та викладачі кафедри медичної біології взяли активну участь у роботі секційного засідання «Біологія та мікробіологія».

Свої наукові роботи представили студенти 1 курсу медичного факультету: Юрків Вікторія, Чорномидз Юрій, Захарчук Наталія, Дишко Уляна, Клопотовський Давід, а також студенти факультету іноземних студентів: Аркадіуш Лесняк-Мочук, Токоні Аманда Тімітімі, Рупеш Шарма.

Виступ студентки Юрків Вікторії з доповіддю «Експериментальне використання біологічно активних речовин хризантеми садової багаторічної (Chrysantemum × hortorum Bailey)» (науковий керівник: канд. біол. наук, асист. Загричук О.М., д-р. фарм. наук, проф. Марчишин С.М. ) викликало велику кількість запитань від членів журі та слухачів секції. Доповідь отримала І призове місце.

Виступ студентки Юрків Вікторії з доповіддю «Експериментальне використання біологічно активних речовин хризантеми садової багаторічної (Chrysantemum×Сortorum Bailey)» (2020 рік)

Презентація доповіді «Виділення мезенхімальних стовбурових клітин плодів щурів та дослідження їх особливостей регенерації» (науковий керівник: канд. біол. наук, асист. Загричук О.М. ) студентами Чорномидзем Юрієм і Захарчук Наталією теж були високо оцінені членами журі. В результаті їх доповідь також зайняла І призове місце у секції «Біологія та мікробіологія».

Презентація доповіді «Виділення мезенхімальних стовбурових клітин плодів щурів та дослідження їх особливостей регенерації» студентами Чорномидзем Юрієм і Захарчук Наталією на секції «Біологія та мікробіологія» (2020 рік)

Під час роботи 24-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених також були презентовані роботи: Клопотовського Давіда «Епідеміологічний стан кліщів та закономірностей їх нападів на людей в Тернопільській області в 2019 році» (науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Подобівський С.С.), Дишко Уляни «Використання стовбурових клітин у медицині» (науковий керівник: канд. біол. наук, ст. викл. Ярема О.М.), Токоні Аманди Тімітімі «Method of Cryconservation of Rats’ Stem Cells» (науковий керівник: д-р. мед. н., проф. Федонюк Л. Я.).

Виступ студента Клопотовського Давіда з доповіддю «Епідеміологічний стан кліщів та закономірностей їх нападів на людей в Тернопільській області в 2019 році» та студентки Дишко Уляни з доповіддю «Використання стовбурових клітин у медицині» (2020 рік)

Презентація роботи «Method of Cryconservation of Rats’ Stem Cells» студенткою факультету іноземних студентів Токоні Аманди Тімітімі (2020 рік)

За результатами роботи секції «Біологія та мікробіологія» 24-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених Клопотовський Давід, Дишко Уляна та Токоні Аманда Тімітімі отримали по ІІ призовому місцю.

Робота членів журі (проф. Л.Я. Федонюк та доц. О.В. Покришко) під час онлайн проведення секції «Біологія. Мікробіологія» в рамках 24-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2020 рік)

Студенти-гуртківці активно залучаються до дослідницьких проєктів в межах Балтійської Університетської Програми щодо реалізації цілей сталого розвитку в регіоні країн Балтійського моря. Дана діяльність передбачає інтеграцію щодо проведення міжнародних наукових форумів, що спрямовані на підвищення якості екологічної освіти. Зокрема, матеріали проектної діяльності Мікоши Хуберта (науковий керівник, професор Л.Я Федонюк) були представлені на науковій конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні», яка відбулася 24-26 травня 2018 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Мікоша Хуберт представляє матеріали своєї проектної діяльності на науковій конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» (2018 рік)

В рамках Балтійської Університетської Програми в період із 04 вересня по 18 вересня 2018 року студент-гуртківець Хуберт Мікоша взяв участь у міжнародній конференції Sustainability Applied in International Learning (SAIL), яка відбулася у відкритому морі на борту корабля Фридерік Шопен. В рамках цієї захоплюючої подорожі студенти-учасники конференції виконували проектні роботи, презентації, читали лекції та дискутували щодо питань сталого розвитку, змін клімату та наслідків цього, охорону навколишнього середовища, а також розглядали деякі питання галузі охорони здоров’я. Учасники SAIL також мали можливість відчути себе штурманом, коком, капітаном корабля.

Під час роботи та відпочинку в рамках проведення літньої конференції «Sustainability Applied in International Learning» на борту корабля Фридерік Шопен (2018 рік)

Окрім засідань наукового гуртка у межах кафедри, студенти-гуртківці активно проводять роботу дослідницько-наукових груп у Тернопільських загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, впродовж квітня-травня 2019 року студенти 102, 107, 108, 112 груп медичного, 101 групи стоматологічного факультету та 129 групи факультету іноземних студентів першого курсу за підтримки викладачів кафедри медичної біології (проф. Федонюк Л.Я., доц. Привроцької І.Б., асист. Ружицької О.Ю. та асист. Фурки О.Б.) проводили бесіди з учнями шкіл м. Тернополя з метою поширення інформації про небезпеку кліщів, як вберегтись від їх укусів, що робити у разі, якщо контакту із небезпечною істотою не вдалось уникнути.

Студенти 102 групи першого курсу медичного факультету під час бесіди з учнями ТНВК «Школи – ліцею № 6 ім. Назарія Яремчука» (2019 рік)

Студенти 107 групи першого курсу медичного факультету під час зустрічі з учнями Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 (2019 рік)

Студенти 112 групи першого курсу медичного факультету під час бесіди з учнями ТНВК «Медичного ліцею № 15» (2019 рік)

Під час бесіди студенти розповідали про особливості будови, життєдіяльності паразитів, ареал поширення, вплив кліматичних умов на активність кліщів, пристосування до пошуку хазяїна-живителя. Особливий акцент студенти поставили на медичному значенні кліщів, розповівши учням про небезпечні захворювання, переносниками збудників яких є паразити. Важливим моментом зустрічі були поради майбутніх медиків як вберегтись від небезпечних паразитів, а також, як себе поводити, якщо контакту уникнути не вдалось. Зустріч із учнями відбувалась в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Класні керівники та вчителі шкіл висловили щиру подяку студентам за цікаву, а головне, надзвичайно важливу бесіду.

Студенти 101 групи першого курсу стоматологічного факультету під час зустрічі з учнями Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 (2019 рік)

Студенти 129 групи першого курсу факультету іноземних студентів під час зустрічі з учнями Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 (2019 рік)