Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Основи медичних знань та долікарської підготовки: підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації /Федонюк Я.І., Грушко В.С., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Ющак М.В.; за ред. В.С.Грушка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2019. – 590 с.
 • Handbook of Human Anatomy / B. Ya. Reminetskyy, I. Ee. Herasymiuk, L. Ya. Fedonyuk, V. D. Voloshyn / edited by B. Ya. Reminetskyy. – Ternopil: TS MU, 2018. – 224 p.
 • Анатомія та фізіологія з патологією (підручник) / [Я. І. Федонюк, К. С. Волков, В. Д. Волошин, Т. К. Головата, Л. Я. Федонюк, І. І. Боймиструк] за ред. Я. І. Федонюка, В. Д. Волошина. – 3-тє вид., допов. і випр. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 676 с.
 • Анатомія та фізіологія з патологією (підручник) / Федонюк Я.І., Волков К.С., Волошин В.Д. та ін. – 3-тє вид., допов. і випр. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 676 с.
 • Основи медичних знань та долікарської допомоги. / [Я. І. Федонюк, В. С. Грушко, О. М. Довгань та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 728 с.
 • Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. О. Волков, В. Д. Волошин та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 676 с.
 • Медична біологія / [В. П. За ред. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.
 • Гістологія з основами гістологічної техніки / [В. П. Пішак, Л. Я. Федонюк, В. В. Зажаєва та ін.]. – Київ: КОНДОР, 2008. – 400 с.
 • Функціональна анатомія / [Я. І. Федонюк, Б. М. Мицкан, С. Л. Попель та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 552 с.
 • Кулікова Н. А. Медична генетика / Н. А. Кулікова, Л. Є. Ковальчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 173 с.
 • Анатомія та фізіологія з патологією / [Я. І. Федонюк, К. О. Волков, Н. Х Микула та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Біологія. Державний екзамен: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6. 040102 «Біологія» і 7. 04010101 «Хімія» (вид. 2, доповнене і перероблене ) / [С. В. Пида , М. М. Барна, Н. В. Москалюк та ін.]. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 206 с.
 • Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин / Березовський А.В., Харенко М.І., Хомин С.П., Кошевой В.П., Пономаренко В.Ю., Стефаник В.Ю., Скляров П.М. Стравський Я.С., та ін. // – Житомир, «Полісся», 2017. –392 с.
 • Зоологія хребетних. Курс лекцій для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вишів України / [Л. О. Шевчик, С. С. Подобівський, Г. М. Голіней, Д. В. Страшнюк]. – Тернопіль: Вектор, 2016 р. – 119 с.
 • Подобівський С. С. Щоденник навчальної польової практики з зоології / С. С. Подобівський. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 48 с.
 • Подобівський С. С. Робочий зошит для лабораторних робіт з зоології / С. С. Подобівський. – Тернопіль: Вектор, 2016 р. – 125 с.
 • Гінекологічні хвороби самок (Навчально-методичний посібник) / Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., Кава С.Й., Кацараба О.А., Кудла І.М., Панич О.П., Стравський Я.С., та ін. // – Львів, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 2016. – 142 с.
 • Біологія. Державний екзамен. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів напрямків підготовки 6.040102 “Біологія” і 7.04010101 “Хімія” / [С. В. Пида, М. М. Барна, Н. В. Москалюк та ін.]. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 204 с.
 • Зоологія. Навчально-польовий практикум / [В. І. Кваша, С. С. Подобівський, Л. О. Шевчик, Д. В. Страшнюк, Г. М. Голіней]. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2015. – 167 с.
 • Подобівський С .С. Зоологія безхребетних (за напрямком підготовки “Хімія”). Робочий зошит / С. С. Подобівський. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2014. – 78 с.
 • Штучне осіменіння корів і телиць / Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., Костишин Є.Є., та ін. // – Львів, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 2014. – 54 с.
 • Мастити у самок сільськогосподарських тварин (Методи діагностики, лікування та профілактики) / Сергієнко О.І., Костишин Є.Є., Стефаник В.Ю., Дмитрів О.Я., Стравський Я.С., та ін. // – Львів, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 2014. – 120 с.
 • Педагог і дослідник біологічного циклу /[Л. Я. Федонюк, Л. Н. Рибіцька, О. Т. Тусик та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 20 с.
 • Подобівський С. С. Зоологія безхребетних (за напрямком підготовки “Біологія”). Робочий зошит. / С. С. Подобівський. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2013. – 120 с.
 • Подобівський С. С. Основи паразитології / С. С. Подобівський. – Тернопіль: Вид. центр ТНПУ ім. В.Гнатюка. – 2012. – 239 с.
 • Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики / [Т. М. Бойчук, Л. Я. Федонюк, К. М. Чала, Г. М. Чернікова, А. А. Ходоровська]. – Чернівці: БДМУ, – 2012. – 85 с.
 • Анатомія людини для стоматологів / [Я. І. Федонюк, М. В. Ющак, І. Є. Герасимюк та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 576 с.
 • Bihunyak T. V. Medical Biology / T. V. Bihunyak – Ternopil: TSMU, 2010. – 214 p.
 • Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини / [Я. І. Федонюк, С. І. Дубінін, Н. А. Кулікова та ін.]. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 648 с.
 • Анатомія людини з клінічним аспектом / [Я. І. Федонюк, В. Г. Ковєшніков, В. С. Пикалюк та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 920 с.
 • Кваша В. І. Фауна Голицького ботаніко-ентомологічного заказника загальнодержавного значення // В. І. Кваша, С. С. Подобівський, Д. В. Страшнюк. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 43 с.
 • Зоологія. Навчально-польовий практикум / В. І. Кваша, Б. Р. Пилявський, С. С. Подобівський, О. В. Барабаш. – Тернопіль: Мандрівець, 2005. – 136. (з грифом МОНУ).
 • Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах / [Я. І. Федонюк, В. З. Сікора, А. С. Головацький та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004 – Т.1, ч.2. – 504 с.
 • Notes for the practical classes of histology for medical students (general histology) (курс лекцій) / L. Ya.Fedonyuk, K. S.Volkov, A. P.Andriyshyn, A. V.Dovbush. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 72 p.
 • "Embryology": manuals to practical classes for foreign students (посібник) / A. P.Andriyshyn, K. S. Volkov, Y. Y. Fedonyuk, A. V. Dovbush. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 28 с.
 • Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах (посібник) / Я. І. Федонюк, В. З. Сікора, В. О. Козлов, Л. Я. Федонюк – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – Т.1, ч.1. – 812 с.
 • Подобівський С. С. Денні хижі птахи / С. С. Подобівський. – Тернопіль: ТДПУ, – 2002. – 55 с.
 • Подобівський С. С. Навчально-польова практика з зоології безхребетних (вид. 2, доповнене і перероблене ) / С. С. Подобівський. – Тернопіль: ТДПУ, – 2002. – 70 с.
 • Кваша В. І. Методичні рекомендації. Зоологія безхребетних. Техніка виготовлення і використання роздаткового матеріалу для лабораторних занять / В. І. Кваша, Б. Р. Пилявський, С. С. Подобівський. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 37 с.
 • Кваша В. І. Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум / В. І. Кваша, Б. Р. Пилявський, С. С. Подобівський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 144 с.